Zapojenie regulačných orgánov do boja proti dezinformáciám ON-LINE a spolupráca medzi ERGA a EPRA

Oznam

29. 1. 2019

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliš, sa počas tohto týždňa zúčastnil niekoľkých podujatí, ktorých hlavnými témami boli predovšetkým zapojenie a stratégia regulačných orgánov a platforiem ako Google a Facebook do boja proti šíreniu dezinformácií online a možnosti spolupráce medzi dvoma najvýznamnejšími regulačnými organizáciami v tejto oblasti v Európe - ERGA a EPRA.

Ľ. Kukliš prezentoval dňa 29. 1. počas panelovej diskusie v rámci konferencie Európskej komisie na tému „Boj proti dezinformáciám on-line: v ústrety transparentnejšiemu, dôveryhodnejšiemu a zodpovednému digitálnemu ekosystému“ pohľad a možné zapojenie národných regulačných orgánov do prístupu k dezinformáciám na národnej ale aj EÚ úrovni. ERGA, ktorú na podujatí zastupoval Ľ. Kukliš z pozície predsedu ERGA, je pritom priamo zapojená do úloh vyplývajúcich z akčného plánu Európskej komisie na boj proti dezinformáciám. Panelová diskusia predstavovala komplexný pohľad na tému dezinformácií. Spájala možné riešenia na viacerých úrovniach: prezentáciu opatrení, ktoré prijímajú niektoré z najväčších platforiem na svete (napr. Facebook a Google), pohľad a prístupy zástupcov relevantných inštitúcií (vrátane ERGA), tzv. "fact-cheking“ organizácií, akademických inštitúcii a potenciálu technologických riešení tejto otázky, vyvíjaných niekoľkými spoločnosťami. Podujatie pritom bolo načasované na zverejnenie prvých implementačných správ platforiem ako Facebook a Google, ktoré sa dobrovoľne prihlásili v septembri 2018 ku kódexu správania obsahujúceho záväzky zo strany týchto spoločností. Tieto aktivity zapadajú do komplexného balíka aktivít pripravovaných na EÚ a národných úrovniach pred európskymi voľbami v máji 2019.

Téma boja proti šíreniu dezinformácií bola diskutovaná aj o deň neskôr, dňa 30. 1. 2019, na zasadnutí vedenia ERGA, ktorému predsedal Ľ. Kukliš. Diskutovalo sa o možnom prístupe ERGA k úlohám vyplývajúcim z vyššie uvedeného kódexu - predovšetkým pomáhať Európskej komisii monitorovať implementáciu záväzkov vyplývajúcich z kódexu pre spoločnosti s asistovať Komisii pri vyhodnocovaní celkovej efektívnosti kódexu. Diskutovalo sa aj o aktivitách v rámci početných pracovných skupín ERGA a podujatí, ktoré budú organizované počas roka 2019. Špecifickou témou bola taktiež snaha dosiahnuť väčšiu viditeľnosť a relevantnosť ERGA voči externému prostrediu.

V nadväznosti na zasadnutie vedenia ERGA sa Ľ. Kukliš zúčastnil aj spoločného stretnutia medzi vedeniami dvoch najdôležitejších sietí národných regulačných orgánov v Európe - ERGA a EPRA. Členmi oboch organizácii je aj Rada pre vysielanie a retransmisiu. Na stretnutí ktoré sa konalo v Mníchove sa diskutovalo o možnostiach ich spolupráce. Obe organizácie sa pritom odlišujú nielen v súvislosti s ich geografickým pokrytím (členmi ERGA sú len krajiny EÚ, avšak EPRA pokrýva 53 regulačných orgánov zo 47 európskych krajín) ale aj ich zameraním a postavením (ERGA je poradným orgánom Európskej komisie, zatiaľ čo EPRA je samostatnou organizáciou národných regulačných orgánov, ktorej úlohou je najmä posilňovať spoluprácu medzi jednotlivými členmi navzájom).

<< Zpět na oznamy