Rokovací poriadok

Rokovací poriadok

Schválený rozhodnutím predsedu NR SR číslo 1115 zo dňa 4. mája 2001

Čl. 1


1.Rada pracuje podľa plánu činnosti, zostavovaného na obdobie kalendárneho roka.

2.Rada zasadá spravidla dvakrát do mesiaca; v prípade potreby môže byť zvolané aj mimoriadne zasadnutie rady.

3.Mimoriadne zasadnutie rady je predseda rady povinný zvolať aj vtedy, ak o to požiadajú najmenej štyria členovia rady.

Čl. 2

1.Zasadnutie rady zvoláva a vedie jej predseda. V čase jeho neprítomnosti zasadnutie rady zvoláva a vedie podpredseda rady.

2.Na rokovaní rady sa zúčastňuje riaditeľ kancelárie s hlasom poradným.

3.Na zasadnutie rady sa môžu prizvať aj ďalšie osoby; o ich prítomnosti na zasadnutí rozhoduje rada hlasovaním.

Čl. 3

1.Zasadnutie rady sa zvoláva písomnou pozvánkou doručenou členom rady na adresu trvalého bydliska alebo zamestnávateľa, doporučeným listom, prípadne faxom, a to najneskôr tri dni pred zasadnutím.

2.Pozvánka na zasadnutie rady musí obsahovať najmä dátum, čas, miesto a program zasadnutia. Program zasadnutia navrhuje predseda rady v spolupráci s kanceláriou a schvaľuje rada. Spolu s pozvánkou sa členom rady doručujú materiály predkladané na rokovanie rady. 

3.Prípravu materiálov na zasadnutia rady zabezpečuje kancelária v spolupráci s členmi rady, prípadne odbornými komisiami.

4.Zasadnutia rady sú v zásade neverejné; pokiaľ rada nerozhodne inak.

5.V procese verejného vypočutia žiadateľa, spravidla na zasadnutí rady, prerokúva rada žiadosť o udelenie licencie. 

6.Verejné vypočutie žiadateľa o udelenie licencie je ústnym pojednávaním v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Čl. 4

1.Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady.

2.Schválený bod programu uvádza určený spravodajca; po otvorení rozpravy vystupujú členovia rady so svojimi návrhmi a pripomienkami k prerokúvaným bodom programu.

3.Stanovisko člena rady sa na základe jeho požiadania zaznamená do zápisnice z rokovania rady.

4.Na konanie rady sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní okrem ustanovení § 49, 53, 54, 56 až 68.

5.Na platné uznesenie alebo rozhodnutie rady je potrebný súhlas najmenej piatich členov rady.

6.Rada hlasuje verejne.

7.Tajne sa hlasuje pri voľbe predsedu rady a podpredsedu rady.

8.Prijaté rozhodnutia rady sú záväzné pre všetkých členov rady.

Čl. 5

1.Zasadnutie rady môže byť prerušené. O prerušení zasadnutia rady rozhodne predseda rady na svoj podnet alebo na návrh nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady. 

Čl. 6

1.Zo zasadnutia rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje v troch exemplároch predseda rady, zapisovateľ a radou poverený overovateľ. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných

2.Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti vrátane prijatých záverov a uznesení. Na požiadanie člena rady sa do zápisnice zaznamená jeho odlišný názor. Hlasovanie členov rady sa v zápisnici uvádza menovite.

3.Zápisnica zo zasadnutia rady sa odosiela členom rady na adresu ich trvalého bydliska alebo zamestnávateľa, a to tak, aby ju dostali minimálne tri dni pred ďalším zasadnutím rady. Vyhotovenie a zaslanie zápisnice zabezpečuje riaditeľ kancelárie.

4.Zápisnice z rokovania rady sa archivujú v zmysle príslušných ustanovení archívneho poriadku rady. 

Čl. 7

1.Dňom nadobudnutia platnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje rokovací poriadok Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schválený na zasadnutí rady dňa 21.3.1995.

2.Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.

Súbory na stiahnutie/prezeranie: