Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 9. 10. 2019

Tlačová správa

9. 10. 2019

Tlačová informácia

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa

9. 10. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby ducktv plus spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
  • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie Správcovské bytové družstvo IV Košice, za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 11. 4. 2019 poskytoval retransmisiu programovej služby Duna TV bez súhlasu jej pôvodného vysielateľa;
  • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie TS, s.r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 15. 5. 2019 poskytoval retransmisiu programových služieb CNN, M1, M2, ČT1 SD/HD a ČT2 SD/HD bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 2. 8. 2019 o cca 10:22 hod. odvysielal program Policajti v akcii, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 11. 8. 2019 o cca 11:29 hod. odvysielal program Líbáš jako ďábel, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 27. 7. 2019 o cca 12:33 hod. odvysielal program Bláznivý pohreb, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi KABEL TELEKOM s.r.o. (programová služba TV LocAll) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť vysielaním programu Regionálny týždenník (príspevok Namiesto sľubovaného rozvoja sa iba schôdzuje), dňa 23. 7. 2019; vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (povinnosť uviesť sponzorský odkaz programu na začiatku a na konci programu), v súvislosti s vysielaním programu Otvorené štúdio, dňa 23. 7. 2019 a vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) ZVR (povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Regionálny týždenník, dňa 23. 7. 2019;
  • uznala za neopodstatnené 10 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 9. 10. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.furjelova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ