Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 7. 5. 2019

Tlačová správa

7. 5. 2019

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • schválila zmenu licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa  Radio ON s.r.o. v časti „Názov programovej služby“ z „ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO“ na „Rádio THE END“;
 • uložila sankciu – pokutu 16 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO, časové zaradenie programu), ku ktorému došlo dňa 2. 1. 2019 o cca 14:52 hod. odvysielaním programu Niečo na tej Mary je, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie a expresívne vyjadrovanie, čím naplnil kritérium nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 994 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO, časové zaradenie programu), ku ktorému došlo tým, že dňa 23. 9. 2018 o cca 11:05 hod. odvysielal na programovej službe Rádio Slovensko program Spojky, v rámci ktorého odznela pieseň Bobby Brown, a dňa 2. 12. 2018 o cca 20:00 hod. odvysielal na programovej službe Rádio_FM program Nu Spirit FM, v rámci ktorého odzneli piesne Kým dýcham o cca 21:37 hod., 1991 o cca 21:42 hod. a Pow Pow o cca 21:45 hod., ktoré naplnili kritérium nevhodnosti pre maloletých do 18 rokov, pričom došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia programov v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 18a písm. a) ZVR v súvislosti s nedodržaním zákonom stanoveného podielu vysielania s multimodálnym prístupom formou skrytých alebo otvorených titulkov alebo tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, v mesiaci september 2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MEDIA COMPANY s.r.o. (programová služba Považie) za porušenie § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorému došlo dňa 12. 10. 2018 vysielaním programu Noviny a programu Púchovský magazín (príspevky Ako sa v skutočnosti pomáha ľuďom) ktoré podporovali kandidátku na post primátorky vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Púchov; za porušenie 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 1. 2. 2019 poskytoval na internetovej stránke www.tvpovazie.sk audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade; za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ku ktorému došlo dňa 9. 11. 2018 odvysielaním programu Noviny (príspevok Oprava chodníkov a rozšírenie parkovísk) v ktorom boli zverejnené informácie o kandidátovi na funkciu do orgánov samosprávy mesta Púchov v jeho prospech;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (programová služba Bardejovská televízia BTV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a b) (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov) v súvislosti s vysielaním programu Správy BTV, zo dňa 8. 2. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a § 18aa ods. 1 písm. c) (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Duel, dňa 15. 2. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a § 18aa ods. 1 písm. c) (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu 5 proti 5, dňa 15. 2. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Kinet Inštal s.r.o. (programová služba Kinet TV)  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (nedodanie Rade súvislého záznamu vysielania na jej vyžiadanie);
 • začala správne konanie voči spoločnosti TV Stream s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie;
 • uznala za neopodstatnené 14 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 5. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: ivana.furjelova@rvr.sk

 

Stiahnuť tlačovú správu

<< zoznam správ