Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 5. 5. 2021

Tlačová správa

5. 5. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • odňala frekvenciu 104,1 MHz Prešov vysielateľovi KISS rádio s.r.o. (programová služba Rádio KISS) na základe vlastnej žiadosti vysielateľa. Rada zároveň zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi začatého z dôvodu vzniku podozrenia z nevyužívania tejto frekvencie;
 • predĺžila platnosť licencie R/119 na rozhlasové vysielanie vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o. (programová služba Rádio Lumen) do 4. 6. 2030;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 18. 10. 2020 v čase o cca 22:21 hod. odvysielal program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci obsahoval vulgárne vyjadrovanie, expresívne vyjadrovanie  a vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už predmetným programom zaoberala aj v minulosti, pričom uložila RTVS pokutu vo výške 4 000 € za porušenie rovnakej povinnosti vyplývajúcej zo ZVR, za odvysielanie tohto programu dňa 24. 10. 2016;
 • uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi EUROPA 2, a. s. (programová služba Europa 2) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR, v súvislosti s tým, že 2. 10. 2020 o cca 16:02 hod. odvysielal program Sketch Bros na Europe 2, ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie - kritérium nevhodnosti podľa JSO pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, pričom vysielateľ nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO, keďže program mal byť s prihliadnutím na JSO klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a odvysielaný v čase po 20:00 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA), vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) b) a c) ZVR (multimodálny prístup), z dôvodu odvysielania programu Spútaný motýľ, dňa 10. 2. 2021;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA), vo veci možného porušenia § 18d ods. 1 písm. a) a b) ZVR, v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na požiadanie údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich v mesiaci február 2021 a s tým, že neposkytol Rade na požiadanie zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich odvysielania v mesiaci február 2021;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 7. 2. 2021 odvysielal program V politike, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 11. 1. 2021 odvysielal program Téma dňa, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 4. 3. 2021 o cca 06:00 hod. odvysielal program Ranná show Wake up!, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi STOOR SK s. r. o. (pôvodne Panonia Media Production, s.r.o.), programová služba TVA, vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona o digitálnom vysielaní, z dôvodu možného uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa bez predchádzajúceho súhlasu Rady v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie;
 • zmenila licenciu R/102 vysielateľovi Mediálna kultúrna spoločnosť Topoľčany s.r.o. v časti podiely programových typov;
 • zmenila licenciu TD/163 vysielateľovi PHONOTEX s.r.o. v časti podiely programových typov;
 • zmenila licencie TD/201, TD/202, TD/203 a TD/205 vysielateľovi LOGOS MEDIA, s.r.o. v časti sídlo vysielateľa;
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/342 prevádzkovateľovi retransmisie JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o. na základe vlastnej žiadosti;
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/119 prevádzkovateľovi retransmisie KATELSTAV, s.r.o. na základe vlastnej žiadosti;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/279 Drahuslavovi Černušákovi v časti počet prípojok a ponuka programových služieb a zastavila správne konanie voči tomuto prevádzkovateľovi retransmisie v časti týkajúcej sa ponuky určitých programových služieb;
 • zmenila registrácie retransmisie TKR/302 spoločnosti GeCom, s.r.o., v časti počet prípojok a ponuka programových služieb;
 • zmenila registrácie retransmisie TKR/353 spoločnosti SWAN, a.s., v časti špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia, územný rozsah retransmisie, počet prípojok a ponuka programových služieb;
 • vzala na vedomie oznámenie  poskytovateľa ECO SEKCIA, s.r.o. o poskytovaní služby FARMARSKA REVUE prostredníctvom internetovej stránky www.farmarskarevue.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Ranné správy (rozhovor o rovnoprávnosti žien), zo dňa 8. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov), RTVS, Jednotka);

- vysielanie programov O 5 minút 12Sobotné dialógy, (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka a Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok informujúci o návšteve pápeža), zo dňa 9. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Prvý poslanec na odchode), zo dňa 17. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie kampane Tri slová – rúško, odstup, ruky, zo dňa 9. a 10. 2. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie a reklamy a telenákupu, RTVS, Rádio Regina);

-  vysielanie programu Pumpa, zo dňa 27. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál (príspevok o posúvaní termínu na zaplatenie niektorých daní), zo dňa 11. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 6. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Stratené duše, zo dňa 19. 3. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu – množstvo prerušení programu reklamou, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie programu a upútavky na program Motýľ: Útek z väzenia, zo dňa 27. 1. 2021 (scény násilia v upútavke, ochrana maloletých – JSO, TV MARKÍZA, DAJTO, MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 28. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu a upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, zo dňa 24., 27. 1. 2021 (scény násilia v upútavke, ochrana maloletých – JSO, TV MARKÍZA, DAJTO, MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 5. 5. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ