Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 27. 4. 2022

Tlačová správa

27. 4. 2022

Na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 Rada rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré zaviedla Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021, na základe ktorého ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Na dnešnom zasadnutí Rada neuložila žiadnu sankciu, začala štyri správne konania, tri konania zastavila, šestnásť sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 • zamietla žiadosť o predĺženie platnosti licencie na vysielanie programovej služby Rádio KISS držiteľa licencie KISS rádio s.r.o., Košice;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Vlna, s.r.o. (program. služba Rádio Vlna) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 25. 2. 2022 v čase od 8. do 9. hodiny a zároveň uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie reklamného spotu na spoločnosť Cetelem v uvedenom čase, ktorá v ňom bola podľa sťažovateľa nesprávne označená ako banka;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Kocianovci s.r.o. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním AVMS na internetovej stránke www.tvjanosik.com v sekcii Archív bez oznámenia jeho poskytovania Rade a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že na uvedenej AVMS poskytovala dňa 22. 3. 2022 v čase o cca 8:14 hod. program Čo sa to deje s ľuďmi? bez označenia piktogramom vekovej nevhodnosti, čiže klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohla nesprávne uplatniť JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Televízia Turiec, s.r.o. (program. služba Televízia Turiec (TVT)) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s vysielaním príspevku Lahôdky pre fanúšikov filmu v programe Správy TVT dňa 9. 2. 2022 obsahujúcom informácie o Kine Moskva, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť na údajné porušenie povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských príspevkov v súvislosti s vysielaním uvedeného príspevku;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť týkajúcu sa poskytovania programových služieb Sport 1, Sport 2, AMC a Film+;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vedené vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) ZVR v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Dva a pol chlapa dňa 4. 7. 2021;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi RTVS (program. služba Trojka) vedené vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a c) ZVR v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Žena za pultom dňa 19. 9. 2021;
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie
  • programu Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 20. 2. 2022, ktorý sťažovateľ považoval za tendenčný, jednostranný a propagandistický, keďže v ňom bol podľa neho prezentovaný len ukrajinský pohľad na konflikt bez sprostredkovania stanoviska separatistických republík k aktuálnemu dianiu,
  • programu Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 9. 3. 2022, v ktorom došlo k odvysielaniu podľa sťažovateľa propagandistickej mapy Ukrajiny s ukrajinským územím označeným ako ruské,
  • programu O 5 minút 12 (RTVS, Jednotka) dňa 20. 2. 2022, ktorý bol podľa sťažovateľa nevyvážený a jednostranný vzhľadom na výber hostí diskusie o reforme súdnictva,
  • programu Slovakia segodnya, Magazín o Slovensku v ruskom jazyku (RTVS, Rádio Slovakia International) dňa 2. 3. 2022, v ktorom sťažovateľ namietal výber tém príspevkov, podľa neho neadekvátny vzhľadom na aktuálne dianie (vojenský konflikt a príchod utečencov),
  • programu V politike (C.E.N. s.r.o., TA3) dňa 13. 2. 2022, v ktorom sťažovateľ namietal správanie moderátora voči hosťovi relácie E. Tomášovi,
  • programu Bez servítky (MAC TV, s.r.o., TV JOJ) dňa 22. 2. 2022, v ktorom sťažovateľovi prekážali sexuálne narážky, nevhodný slovník a tým aj nevhodný vysielací čas,
  • programu Čo ja viem (RTVS, Jednotka) dňa 10. 2. 2022, v ktorom podľa sťažovateľa došlo k propagácii symbolov cudzích štátov tým, že jeden zo súťažiacich mal na tričku vyobrazenú vlajku pripomínajúcu vlajku USA,
  • údajnej reklamy na pivo nevhodne zaradenej do vysielania pred detským programom Krtko (MAC TV, s.r.o., Jojko) dňa 27. 2. 2022 o cca 20:25 hod.,
  • reklamného spotu Slovenskej sporiteľne, ktorý podľa sťažovateľa porušuje jazykový zákon, pretože v ňom znie pieseň v angličtine,
  • reklamného spotu Fio Banky, ktorého obsah považuje sťažovateľ za nevhodný a neetický, pretože sa v ňom navzájom bijú členovia rodiny.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 27. 4. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286
lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ