Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 26. 1. 2022

Tlačová správa

26. 1. 2022

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Udelila dve licencie, uložila dve sankcie, začala dve správne konania, jedno správne konanie zastavila, ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené posúdila šesť sťažností, zvyšok programu tvorila ďalšia licenčná agenda. Rada

 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV NOVÁKY spoločnosti Kabeltelsat s.r.o., Nováky;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TELEVÍZIA ZALUŽICE spoločnosti LOGOS MEDIA, s.r.o., Michalovce;
 • odňala licenciu na regionálne digitálne vysielanie LIFESTYLE TV KARPATY na žiadosť držiteľa licencie spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., Piešťany;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie SLUŽBYT, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že poskytoval retransmisiu programových služieb ČT 1 a ČT 2 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie SiNET CTV s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že poskytoval retransmisiu programových služieb ČT 1 a ČT 2 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Bojnice s.r.o. (Rádio Beta) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 90,5 MHz Banská Bystrica;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (program. služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe Jednotka odvysielal dňa 3. 11. 2021 v programe Správy RTVS príspevok: Rebelujúce prevádzky, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej § 18aa ods. 1 písm. b) a c) ZVR (multimodálny prístup - titulky pre osoby so sluchovým postihnutím), pretože nebolo možné jednoznačne dokázať, v ktorom bode technického reťazca došlo k skresleniu s následkom nesprávneho zobrazovania titulkov;
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie
  • programov Pozor, zákruta! – ranné radenie (vysielateľ RTVS, program. služba Rádio Slovensko) vysielaných v dňoch 25. 10., 4. 11., 5. 11., 8. 11. a 15. 11. 2021, ktoré podľa sťažovateľa obsahovali viaceré výrazy v nesúlade s kodifikovanou formou štátneho jazyka,(Sťažnosť bola posúdená ako neopodstatnená, keďže vysielaním nedošlo k porušeniu § 16 ods. 3. písm. e) ZVR. Viacerí členovia Rady však považujú niektoré z použitých výrazov a formulácií v uvedených reláciách za neadekvátne z hľadiska jazykovej kultúry vysielania.),
  • programu SuperStar (vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA), ktorý bol podľa sťažovateľa prerušený neprimerane dlhými reklamnými blokmi,
  • spravodajských príspevkov z 20. a 21. 11. 2021 odvysielaných na TV Markíza, Jednotke a v Slovenskom rozhlase informujúcich o demonštráciách proti lockdownu v Rakúsku, Holandsku a iných krajinách, ktoré podľa sťažovateľa popudzovali k organizovaniu obdobných demonštrácií na Slovensku.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 26. 1. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady.

 


ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286
lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ