Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 25.8.2021

Tlačová správa

25. 8. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

§ udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby JOJ ŠPORT vysielateľovi MAC TV s.r.o.;

§ odňala licenciu RD/25 vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. na základe vlastnej žiadosti;

§ uložila sankciu – pokutu 3319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR tým, že dňa 17. 12. 2020 v čase o cca 11:06 hod. na programovej službe JOJ v rámci programu Súdna sieň, odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a za porušenie § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR tým, že dňa 17. 12. 2020 v čase o cca 11:06 hod. na programovej službe JOJ v rámci programu Súdna sieň, odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu;

§ uložila sankciu – pokutu 3319 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, za porušenie § 20 ods. 4 ZVR tým, že dňa 8. 1. 2021 o cca 8:37 hod. odvysielal na programovej službe Dvojka program Súrodenci označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami JSO;

§ uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že dňa 2.1.2021 v čase cca o 00:36 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Komorník, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, hoci obsahoval vulgárne vyjadrovanie, expresívne vyjadrovanie  a vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Dvojka dňa 27. 12. 2020 v čase o cca 19:03 hod. odvysielal program Krtko, časť Ako Krtko k nohavičkám prišiel, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím porušil povinnosť odvysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom v štátnom jazyku;

§ uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi EJ, s.r.o., za porušenie § 20 ods. 4 ZVR tým, že dňa 24. 12. 2020 o cca 7:00 hod. odvysielal na programovej službe Aetter program Ranné vysielanie, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov (vulgárne vyjadrovanie), pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami JSO;

§ začala správne konanie voči spoločnosti BSS, s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním programovej služby Infokanál BSS bez udelenej licencie;

§ začala správne konanie voči spoločnosti NITRANET, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznej programovej služby Food Network HD bez súhlasu jej pôvodného vysielateľa a vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním programovej služby Infokanál BSS bez udelenej licencie;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV N (TV NOVÁKY) z dní 28. 4. 2021, 30. 4. 2021, 1. 5. 2021, 2. 5. 2021 a 3. 5. 2021;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 10. 5. 2021 v čase o cca 22:41 hod. program Mafstory - Béla v kóme, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal na programovej službe DAJTO dňa 31. 5. 2021 o cca 17:28:52 hod. komunikát Pokračovanie o chvíľu a o cca 17:28:56 hod. sponzorský odkaz KetoDiet, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby ich zvuková zložka bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby;

§ zmenila licencie R/92 a R/143 vysielateľovi Rádio Bojnice s.r.o., vo veci skoršieho spustenia vysielania na frekvencii 91,4 MHz Žiar nad Hronom;

§ zmenila registráciu retransmisie TKR/377 vysielateľovi VAN GROUP s.r.o. z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, územného rozsahu a ponuky programových služieb;

§ zrušila registráciu retransmisie TKR/232 prevádzkovateľovi retransmisie OBEC SAT s.r.o. na základe vlastnej žiadosti;

§ udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/117 (Rádio Vlna) na spoločnosť FUN MEDIA GROUP a. s.;

§ udelila predchádzajúci súhlas s prevodom licencií č. R/133 (Rádio Jemné) a R/105 (Europa 2) na spoločnosť D.EXPRES, k.s.;

§ vzala na vedomie oznámenie spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. o poskytovaní služby www.chucktv.eu na internetovej stránke https://www1.chucktv.eu/ a prijala ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;

§ vzala na vedomie oznámenie spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. o poskytovaní služby www.ducktv.tv na internetovej stránke https://www.ducktv.tv/ a prijala ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;

§ uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o., programová služba TV N (TV NOVÁKY), z objektívnych príčin;

§ uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- možné prevádzkovanie retransmisie programových služieb bez registrácie a poskytovanie programových služieb spoločnosťou (BSS,  s.r.o., NITRANET, s.r.o.);

- vysielanie programu Krimi, zo dňa 29. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Noviny, zo dňa 3. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Ako sa stať francúzskym milencom, zo dňa 7. 5. 2021 a 9. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Profesionáli (Halloweenski zlodeji), zo dňa 7. 6. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie programu Dámsky klub, zo dňa 8. 6. 2021 (hanobenie, znevažovanie, podnecovanie k nenávisti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Pumpa, zo dňa 5. 6. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 6. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 7. 6. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 5. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Silná zostava, zo dňa 27. 5. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Reportéri (príspevok Špekulanti z Lučenca), zo dňa 31. 5. 2021 (zásah do ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Pochybné dedičstvo) a Reportéri (príspevok Špekulanti z Lučenca), zo dňa 31. 5. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, zásah do ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 7. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Regina, zo dňa 17. 6 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Prvé televízne noviny, zo dňa 4. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, zásah do ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Parker, zo dňa 14. 5. 2021 a 16. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA/DAJTO);

- vysielanie programu Dva a pol chlapa a reklamných blokov, zo dňa 31. 5. 2021 (hlasitosť, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie programu Patriot, zo dňa 10. 6. 2021 (časový rozsah a zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie programu Tak takto?!, zo dňa 31. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 6. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3)

- vysielanie komunikátu V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol, zo dňa 30. 5. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, mediálna komerčná komunikácia, Reklama a telenákup, RADIO, a.s., FUN RADIO);

- vysielanie programu PPP s Verou - Zarábaj ušami, zo dňa 4. 6. 2021 (mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, RADIO, a.s., FUN RADIO);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 8. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.

 

 

Kontakt pre médiá:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Tel. + 421 918 696 286
e-mail:
info@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ