Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 20. 10. 2021

Tlačová správa

20. 10. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Uložila spolu tri sankcie, začala štyri správne konania, ako neopodstatnené posúdila trinásť sťažností resp. ich častí, zvyšok programu zasadnutia tvorila licenčná agenda. Rada okrem iného

  • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (program. služba JOJ PLUS) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo dňa 7. 4. 2021 tým, že trikrát odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahujúce scény násilia (za totožné porušenie zákona v súvislosti s vysielaním upútaviek na rovnaký program Rada vysielateľa sankcionovala dňa 26. 8. 2020);
  • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služba WAU) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, ku ktorému došlo tým, že odvysielal programy Aféry – Voyeur dňa 22. 2. 2021 o 07:03 hod. a Aféry – Pornoherci v dňoch 3. 3. o 6:30 hod. a 4. 3. 2021 o 4:06 hod. označené ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (program. služba BTV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ku ktorému došlo dňa 29. 3. 2021 odvysielaním programu Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po zastupiteľstve, v ktorom dotknutí poslanci mestského zastupiteľstva nedostali priestor na vyjadrenie k odzneným kritickým vyjadreniam a ich stanovisko nebolo ani sprostredkované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. f) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27. 7. 2021 o cca 20:38 hod. odvysielal program Zámena manželiek, ktorý mohol nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi City TV, s.r.o. (program. služba TV BRATISLAVA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s vysielaním programov Beseda o piatej v dňoch 21. 7. (téma Očkovanie detí – áno či nie?) a 30. 7. 2021 (téma Pendleri v ohrození), v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej programovej služby,
  • začala správne konanie voči spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1 SD/HD, ČT 2 SD/HD bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
  • začala správne konanie voči spoločnosti SiNET CTV s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1 SD/HD, ČT 2 SD/HD bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
  • uznala za neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené okrem iného sťažnosti na vysielanie

§ programov Zámena manželiek dňa 1. 7. 2021 o 20:39 h a 21:59 hod. (vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA), ktoré podľa sťažovateľa neboli vhodné pre detského diváka,

§ programov Zámena manželiek dňa 27. 7. 2021 o 20:38 a 21:58 hod. (vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA), ktoré podľa sťažovateľa neboli vhodné pre detského diváka (zároveň však Rada v súvislosti s týmto vysielaním začala správne konanie vo veci iného možného porušenia – viď vyššie),

§ programov Ranné správy Správy RTVS (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka), Prvé televízne noviny (vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA) a Ranné noviny (vysielateľ MAC TV, s. r. o., program. služba TV JOJ) dňa 12. 8. 2021, ktoré podľa sťažovateľa zobrazením „detailných záberov očkovania ľudí môžu vyvolať traumatizujúce reakcie u maloletých a ovplyvniť ich budúci psychický alebo morálny vývin“,

§ príspevku Izrael opäť hlási vysoké čísla infikovaných v programe Správy RTVS dňa 11. 8. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) s respondentom Jurajom Mesíkom, ktorého sťažovateľ považuje za nekvalifikovaného vyjadrovať sa k téme príspevku,

§ spravodajských príspevkov informujúcich o otvorení nového školského roka v súlade s platnými protipandemickými nariadeniami dňa 2. 9. 2021 na programovej službe Rádio Regina (vysielateľ RTVS), v ktorých podľa sťažovateľa odznela nepravdivá a spochybniteľná informácia, že „všetky deti mali rúška“,

§ príspevkov o Gay Pride a pochode Hrdí na rodinu v programe Správy RTVS dňa 24. 7. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka), ktoré podľa sťažovateľov obsahovali neobjektívne, nevyvážené a nepravdivé informácie,

§ príspevku o blížiacej sa návšteve pápeža Františka na Slovensku v programe Predpoludnie s Barbarou Štubňovou dňa 6. 9. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Rádio Slovensko), ktorý podľa sťažovateľa „mylne a zavadzajúco podával informácie o názoroch pápeža na sociálnu rovnosť a LGBTI a osočoval katolícku cirkev“,

§ programu Grand hotel dňa 18. 8. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka), ktorý bol na rozdiel od predošlých častí tohto seriálu odvysielaný bez skrytých titulkov pre nepočujúcich (Rada sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú, keďže zákon vysielateľovi neukladá povinnosť zabezpečiť multimodálny prístup k vysielaniu každej časti seriálu).

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 10. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ