Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 2. 12. 2020

Tlačová správa

2. 12. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Krupinská televízia (KTV) spoločnosti ATELIER TV s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 16 ods. 3 ZVR písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 14. 5. 2020 (JOJ PLUS) a dňa 16. 5. 2020 (JOJ) odvysielal program My dvaja a magor, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený po 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z.;
 • uložila sankciu – upozornenie a porušenie zákona spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. za porušenie § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 5. 2020 odvysielal komunikát s názvom Videonoviny na programovej službe tvN bez udelenej licencie;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAKRÍZA – SLOVAKIA spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 14. 9. 2020 v čase o cca 21:33 hod. a dňa 16. 9. 2020 v čase o cca 12:48 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • udelila registráciu retransmisie spoločnosti EHS, s.r.o., v územnom rozsahu mesta Holíč;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi RTVS, začatého z podozrenia na porušenie § 16 ods. 3 písm. a) a b) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu) z dôvodu odvysielania programu Do kríža, na programovej službe Dvojka, dňa 20. 5. 2020;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi RTVS, začatého z podozrenia na porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) a § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komerčnej komunikácie), z dôvodu odvysielania programu Hosť Andrey Poláčkovej, na programovej službe Rádio Slovensko, dňa 21. 5. 2020;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) začatého z podozrenia na porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 1., 2. 3., 4., 5., 6. a 7. 5. 2020 odvysielal upútavky na program Mechanik zabijak, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znazorňujúce scény násilia;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) začatého z podozrenia na porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. a 30. 4., 1., a 3. 5. 2020 odvysielal upútavky na program Ochranca zabijak, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 20. 4. 2020 v čase o cca 13:52 hod a dňa 21. 4. 2020 v čase o cca 5:33 hod. odvysielal program Rodinné záležitosti – Travestita, Gandža (E 15), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, pričom vzniklo podozrenie z nesprávneho uplatnenia JSO;
 • uznala za neopodstatnenénasledujúcesťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programov Správy RTVS (príspevok Práva pacientov a lekárov), zo dňa 27. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Reportéri, zo dňa 19. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Reportéri, zo dňa 28. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Druhá vlna, zo dňa 5. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu A teraz čo?, zo dňa 29. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, TV LUX s.r.o., TV LUX);

- vysielanie programu Farma a upútavky na program Farma, zo dňa 6. 10. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana maloletých, čestnosť a slušnosť reklamy, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Farma, zo dňa 16. 9. 2020 o cca 13:50 hod. (ochrana maloletých, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne Noviny, príspevok s názvom Súťaž o príspevky z fondu, zo dňa 9. 9. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne Noviny, príspevky s názvom Platí zákaz zhromažďovaniaKritizujú vyhradené hodiny, zo dňa 13. 10. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Reflex, zo dňa 13. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamy na stávkovú spoločnosť Niké, reklamné šoty spoločnosti FortunaTipos, označenie sponzora Fortuna Tipos, komunikát Tipos – informácia pre tipujúcich zo dňa 5. 10. 2020 (čestnosť a slušnosť reklamy, nepoškodzovanie záujmov spotrebiteľov, obmedzenie reklamy na niektoré výrobky, zákaz nabádania na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. - TV MARKÍZA, MAC TV s.r.o. - JOJ, RTVS - Jednotka);

- vysielanie programovej služby Rádio Šport (Rádio Šport s.r.o.) na frekvencii  89,8 MHz Prešov v čase po odňatí licencie;

- prevádzkovanie retransmisie bez registrácie a  poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (CONET ISP s. r. o.);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 25. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, TA3. C.E.N. s.r.o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 2. 12. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ