Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 19. 5. 2021

Tlačová správa

19. 5. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 

 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Západoslovenská televízia spoločnosti ZSTV Media s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 14. 9. 2020 v čase od cca 21:33 hod. a dňa 16. 9. 2020 v čase od cca o 12:48 hod. odvysielal program Farma, ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, pričom tento program bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že naplnil kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, čím vysielateľ nesprávne uplatnil JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 5. 2. 2021 v čase o cca 05:49 hod. odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená babička, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 4. 2. 2021 v čase o cca 17:57 hod. odvysielal program Súdna sieň – Ateliér plný detského porna, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 21. 3. 2021 v čase o cca 7:30 hod. odvysielal program Príbeh žraloka, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 21. 3. 2021 v čase o cca 13:53:52 a 15:14:45 hod. odvysielal upútavky na program Muži v naději, vysielaný dňa 22. 3. 2021 o cca 20:29 hod., ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 27. 2. 2021 v čase o cca 6:43 hod. odvysielal program Súdna sieň – Znásilnil dcéru, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 22. 2. 2021 v čase o cca 07:03 hod. odvysielal program Aféry – Voyeur, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 2. 2021 v čase o cca 20:37 hod. (TV MARKÍZA) a dňa 10. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. (DAJTO) odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 11. 2 . 2021 v čase cca 17:38 hod. odvysielal program Súdna sieň – Už žiadne orgie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb vysielateľov Rozhlas a televízia Slovenska, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., MAC TV s.r.o., C.E.N. s.r.o. za 1. štvrťrok 2021;
 • vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel a podielu nových slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2021;
 • odňala licenciu na digitálne vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Golf Zone Slovakia, s.r.o., na základe vlastnej žiadosti vysielateľa;
 • odňala licenciu na digitálne vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o., na základe vlastnej žiadosti vysielateľa;
 • zmenila licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby a na vysielanie rozhlasovej digitálnej programovej služby vysielateľa D.EXPRES, k.s v časti právne skutočnosti;
 • zmenila licenciu na digitálne televízne vysielanie vysielateľovi LifeTV s.r.o. v časti podiel vysielacieho času vyhradený európskym diela vytvoreným nezávislými producentami;
 • udelila registráciu retransmisie spoločnosti Lepšia káblovka s.r.o.;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/314 spoločnosti RegioTV, s.r.o.;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/254 spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/199 spoločnosti MKTS s.r.o. a zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti v časti týkajúcej sa zaradenia niektorých programových služieb do ponuky;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/374 spoločnosti EHS, s.r.o. a zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti v časti týkajúcej sa ponuky určitých programových služieb;
 • vzala na vedomie oznámenie poskytovateľa Lenka Zlatev o poskytovaní služby www.tvotv.sk na internetovej stránke https://www.tvotv.sk/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetná služba spĺňa kritéria audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa ZVR;
 • vzala na vedomie oznámenie spoločnosti VAFEC s.r.o. o poskytovaní služby www.vafec.sk na internetovej stránke https://vafec.sk/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetná služba spĺňa kritéria audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa ZVR;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

 

- možné nevyužívanie frekvencií 94,7 MHz Topoľčany (RADIO ROCK, s.r.o.), 107,2 MHz Martin (RADIO ONE ROCK, s.r.o.) a 92,9 MHz Rimavská Sobota (RADIO ONE, s.r.o.);

 

- vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 20. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

 

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Prvé zistenia expertného tímu WHO), zo dňa 30. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

 

- vysielanie programu Silná zostava, zo dňa 18. 3. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Jednotka);

 

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 21. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

 

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevky B. Kollár: výmena premiéra krízu nevyriešiMinister zdravotníctva pandémiu nezvládol), zo dňa 20. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

 

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 19. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

 

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 18. a 30. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

 

- vysielanie programu Ordinácia s výhľadom na more, zo dňa 16. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

 

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Prezidentka vládu vymenuje v prezidentskom paláci), zo dňa 1. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

 

- vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Prostitúcia počas pandémie), zo dňa 7. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

 

- vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Zaočkovaní sa nemusia testovať), zo dňa 15. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

 

- vysielanie programu Wonder woman, zo dňa 21. a 24. 2. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA, DAJTO);

 

- vysielanie programu Oteckovia, zo dňa 26. 2. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

 

- vysielanie reklamy na Durex, zo dňa 12. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy, telenákupu a sponzorovania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

 

- vysielanie programu Krimi a Noviny, (príspevok Každé lôžko je obsadené), zo dňa 20. 3. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MAC TV s.r.o., TV JOJ);

 

- vysielanie programu Krimi, zo dňa 14. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, právo na opravu, MAC TV s.r.o., JOJ);

 

- vysielanie programov Dr. Ludsky - Ludsky & Ludsky a Dr. Ludsky – Sterilná pravda zo dňa 21. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

 

- vysielanie programov Televízne noviny, Správy RTVS, Noviny, Hlavné správy zo dňa 3. a 4. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - TV Markíza, RTVS - Jednotka, MAC TV s.r.o. - JOJ, C.E.N. s.r.o. - TA3);

 

- vysielanie priameho prenosu z tlačovej konferencie R. Fico o aktuálnej politickej situácii, zo dňa 23. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 19. 5. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.

 

 

Kontakt pre médiá:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Tel. + 421 918 696 286
e-mail:
office@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ