Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 16. 6. 2021

Tlačová správa

16. 6. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 15. 11. 2020 v čase cca o 19:00 hod. odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho príspevok Zakázali im poľovačky, obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe odvysielania obrazov lovu a odstrelu diviakov bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, že dňa 15. 11. 2020 v čase cca o 19:00 hod. odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho príspevok Utrácajú milióny noriek, obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe odvysielania obrazov tisícok usmrtených noriek a spracovávania ich mŕtvych tiel na farme v Dánsku bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, a že dňa 8. 1. 2021 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Násilnosti v Kapitole majú päť obetí obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe zobrazenia streľby policajta s následkom usmrtenia protestujúcej civilistky bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o (programová služba WAU), za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 26. 12. 2020 v čase o cca 20:12 hod. odvysielal program Niečo na tej Mary je, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený pred 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný s predmetným dabingom na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky;
 • uložila úhrnnú sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu V politike, odvysielaného dňa 8. 11. 2020 v čase o cca 11:00 hod a súvislý záznam vysielania zo dňa 12. 11. 2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a taktiež súvislý záznam vysielania programu V politike, odvysielaného dňa 6. 12. 2020 v čase o cca 11:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov vysielania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. (programová služba Rádio Rebeca), vo veci možného porušenia  § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio WOW), vo veci možného porušenia  § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 88,5 MHz Dubnica nad Váhom, 88,3 MHz Púchov a 104,4 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FM media s.r.o. (programová služba Rádio Goldies), vo veci možného porušenia  § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 17. 4. 2021 v čase o cca 16:38 hod. program Majstrovský plán, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada sa týmto programom zaoberala už v minulosti (24. 1. 2017) a vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. uložila sankciu – pokutu 3000 eur, a to za odvysielanie totožného programu dňa 16.7.2016 v čase o cca 20:33 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 10. 3. 2021 v čase o cca 21:32 hod. program Za sklom, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada sa predmetným programom zaoberala už v minulosti (22. 3. 2017) a vysielateľovi MAC TV s.r.o. uložila sankciu – pokutu 5000 eur za odvysielanie totožného programu dňa  28. 9. 2016 v čase o cca 20:35 hod. v rámci programovej služby JOJ, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrenia, zobrazenie erotickej pomôcky a zmienky o návykových látkach, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 24. 3. 2021 o cca 22:47 hod. program Mafstory – Milanko guvernérom, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 9. 4. 2021 v čase o cca 16:02 hod. – 19:00 hod. odvysielal program Sketch Bros na Europe 2, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Rádio Slovensko), vo veci možného porušenia 16 ods. 3 pism. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 12. 4. 2021 odvysielal program K veci, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), vo veci možného porušenia §16 ods. 3 písm. b) v súvislosti s tým, že dňa 28. 4 . 2021 o cca 22:08 hod. odvysielal program Do kríža, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov;
 • zmenila licenciu T/107 v časti Meno držiteľa licencie (z KABELOVKA, spol. s r.o. na PALONCA s.r.o.);
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 22. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, z dní od 22. 11. 2021 do 21. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 17. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 3. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 17. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- odvysielanie reklamy Nivea, zo dňa 3. 4. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, MAC TV, s.r.o, Jojko);

- vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja, zo dňa 14. 4. 2021 (ochrana maloletých, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- odvysielanie programu Svadobná noc vo Vegas zo dňa 6. 3. 2021 a 7. 3. 2021 (ochrana maloletých, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS)

- vysielanie programu 2 na 1, zo dňa 14. 4. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 11. 4 . 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 21. 3. 2021 (hlasitosť programu, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Téma dňa, zo dňa 30. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o, TA3);

- možné nevyužívanie frekvencie 89,8 MHz Prešov (FM media s.r.o., Rádio Goldies);

Všetky uznesenia prijaté dňa 16. 6. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.


Kontakt pre médiá:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Tel. + 421 918 696 286
e-mail:
info@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ