Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 16. 12. 2020

Tlačová správa

16. 12. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televízne programovej služby Bánovské televízne vysielanie spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Info kanál Kružlová spoločnosti Obecný podnik Kružlová, s.r.o.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné, za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s tým, že v období od 1. do 7. 1. 2020 poskytoval retransmisiu piatich programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 29. 5. 2020 na internetovej stránke https://www.rtvkrea.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti DIGITEL, s.r.o., za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 25. 6. 2020 na internetovej stránke http://www.zastupitelstvo.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 18. 10. 2020 v čase o cca 22:21 hod. odvysielal program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada sa už predmetným programom zaoberala, pričom dňa 4. 7. 2017 vysielateľovi RTVS uložila sankciu – pokutu 4 000 eur, v súvislosti s tým, že dňa 24. 10. 2016 o cca 20:25 hod. odvysielal program s označením ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že naplnil kritériá nevhodnosti do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MACTV s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že na programovej službe WAU dňa 14. 10. 2020 odvysielal program Život po ľuďoch, dňa 29. 10. 2020 na programovej službe JOJ PLUS odvysielal program Denné svetlo, a dňa 1. a 3. 11. 2020 odvysielal program Jastrabia žena, ktoré boli odvysielané s českým dabingom a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že na JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:51:23 hod. a 22:21:32 hod. upútavku na program Šachový princ, ktorá bola v oboch prípadoch prvých 30 sekúnd trvania označená symbolom JSO ako nevhodná a neprístupná pre maloletých do 18 rokov a následne zvyšné 4 sekundy trvania označená ako nevhodná pre maloletých do 12 rokov, pričom samotný program Šachový princ bol dňa 1. 11. 2020 v čase o cca 20:25 hod. označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi SPRAVCA SK, s.r.o. (programová služba Šport Extra), vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) ZVR v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra;
 • zmenila licencie vysielateľovi T.W.Rádio s.r.o. (programová služba Rádio 7), v článkoch právne skutočnosti;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/177 spoločnosti Raj Production s.r.o., zo spoločníka – prevodcu MATEA, s.r.o. na nadobúdateľa Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, ktorý prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Raj Production s.r.o.;
 • zmenila licenciu vysielateľovi Slovak Telekom, a.s. (programová služba Magio Infokanál) v časti právne skutočnosti;
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/229 spoločnosti Stavebné bytové družstvo I., Košice ku dňu 31. 12. 2020, na základe žiadosti prevádzkovateľa retransmisie;
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/291 spoločnosti ISPER, s.r.o. ku dňu 31. 12. 2020, na základe žiadosti prevádzkovateľa retransmisie;

 

 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programov Správy RTVS (príspevok V Prešove zomrel človek čakajúci v rade), zo dňa 7. 11. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Farma, zo dňa 23. (premiéra) a 26. (repríza) 10. 2020 (ochrana maloletých, vysielanie diela v súlade s podmienkami dohodnutými s nositeľmi práv k dielu, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Krimi (príspevok Mrazivý nález pri Huncovciach), zo dňa 20. 9. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, MAC TV s. r.o., JOJ);

- vysielanie programu Ranné správy, Správy, Žurnál, Hlavné správy, zo dňa 29. a 30. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, TA3. C.E.N. s.r.o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 16. 12. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ