Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 13. 1. 2021

Tlačová správa

13. 1. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.


Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.


Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);


Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Florena spoločnosti TV Florena s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby RVTV spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Televízia Liptov, a.s., za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 11. 8. 2020 poskytoval AVMS na internetovej stránke http://www.tvliptov.sk/, bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR (multimodálny prístup), v súvislosti s odvysielaním programu Súdna sieň, dňa 30. 10. 2020;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (JSO – ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Televízne noviny, zo dňa 15. 11. 2020 (príspevky Zakázali im poľovačky Utrácajú milióny noriek), ktorým nepredchádzalo slovné upozornenie: "Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov," čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (JSO – ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Teleráno, zo dňa 3. 11. 2020 a v rámci neho spravodajský blok informujúci o teroristickom útoku vo Viedni, ktorému nepredchádzalo slovné upozornenie: "Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov," čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby RVTV vysielateľovi mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, v častiach časový rozsah vysielania, právne skutočnosti, podiely programových typov, podiel vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme a spôsob vysielania;
 • zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby TA3 vysielateľovi C.E.N. s.r.o., v časti podiely programových typov;
 • vzala na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Televízia Liptov, a.s. o prevádzkovaní služby TV Liptov prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.tvliptov.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, pretože spĺňa všetky kritériá AVMS;
 • vzala na vedomie oznámenie prevádzkovateľa REFRESHER Media, s.r.o. o prevádzkovaní služby Refresher prevádzkovanej na internetových stránkach www.refresher.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie je vysielaním prostredníctvom internetu podľa ZVR a nespadá tak pod pôsobnosť ZVR;
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Majského na Slovensko nevydajú), zo dňa 30. 9. 2020 (TV MARKÍZA, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.);
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevky o konflikte na Náhornom Karabachu), zo dňa 2., 3. a. 7. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);


- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok o teroristickom útoku vo Viedni), zo dňa 3. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);


- vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Chybovosť pri pozitívnych testoch), zo dňa 9. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);


- vysielanie na programovej službe Rádio Jemné (súťaž Daj si pozor na jazyk), zo dňa 7. a 8. 11. 2020 (ochrana maloletých – JSO, TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.)


- nevyužívanie frekvencie 93,9 MHz Michalovce (Rádio Šírava, POWER DEVELOPMENT, s.r.o.);

 


Všetky uznesenia prijaté dňa 13. 1. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ