Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 12. 1. 2022

Tlačová správa

12. 1. 2022

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Uložila jednu sankciu, nezačala ani nezastavila žiadne správne konanie, ako neopodstatnené posúdila deväť sťažností. Rada

  • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Chappie dňa 17. 7. 2021 o cca 20:40 hod. a nasledujúcich reklamných blokov v čase od 22:51 do 01:01 hod., v ktorých došlo k nezabezpečeniu súladu jeho zvukovej zložky s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou;
  • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie

§ dokumentu Problémy so spánkom (vysielateľ RTVS, program. služba Dvojka) zo dňa 22. 9. 2021, ktorý bol podľa sťažovateľa neobjektívny a zavádzajúci,

§ príspevkov o protivládnych demonštráciách v programe Správy RTVS (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) zo dňa 17. 11. 2021, ktoré boli podľa sťažovateľov z rôznych dôvodov neobjektívne, nevyvážené, venovali neprimeraný priestor R. Ficovi a P. Pellegrinimu, obsahovali subjektívny názor politológa J. Lenča,

§ príspevku Nový zákon odtajní identitu vlastníkov médií v programe Správy RTVS (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) zo dňa 22. 11. 2021, ktorý podľa sťažovateľa moderátorka uviedla nevhodnou vetou „Koho skutočne platí George Soros?“,

§ programu Kontakty s témou zavedenie sexuálnej výchovy do škôl (vysielateľ RTVS, program. služba Rádio Slovensko) zo dňa 29. 11. 2021, ktorý bol podľa sťažovateľa neobjektívny, nevyvážený a tendenčný, bez primeraného výberu diskutujúcich,

§ programu Dobré ráno, Slovensko s témou podvodných praktik v oblasti informačných technológii (vysielateľ RTVS, program. služba Rádio Slovensko) zo dňa 24. 11. 2021, v ktorom podľa sťažovateľa odznel nemiestny znevažujúci komentár „Volajúci často hovoria
s prízvukom, napríklad rusínskym.“,

§ reklamného šotu Slovenskej sporiteľne (rôzni vysielatelia, viaceré vysielacie čase v novembri 2021), ktorý jeden sťažovateľ považoval za nevhodný (najmä pre deti), nemorálny, vzbudzujúci odpor, pohoršenie a zlé pocity kvôli zobrazeniu pôrodu, druhý sťažovateľ považoval za prejav neúcty k náboženskému vyznaniu použitie skladby Tichá noc ako hudobné pozadie šotu.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 12. 1. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady.

 

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286
lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ