Slovensko sa zapojilo do projektu na skvalitnenie mediálneho vzdelania európskych žiakov a študentov

Tlačová správa

20. 11. 2020

Identifikácia falošných informácií, odhaľovanie skrytých záujmov v zdrojoch informácií, odhaľovanie stereotypov a zodpovedné správanie sa v oblasti autorských práv v online priestore predstavujú výzvy, ktorým v dnešnej dobe musí čeliť každý užívateľ internetu. Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zapojila do medzinárodného projektu s názvom EduMediaTest, ktorého cieľom je posúdiť schopnosť vysporiadať sa s nástrahami internetu a vyvinúť interaktívny digitálny nástroj na hodnotenie a zlepšenie mediálneho vzdelania medzi európskymi žiakmi a študentmi vo veku od 14 do 18 rokov.

Projekt EduMediaTest koordinuje Katalánska audiovizuálna rada (CAC) v spolupráci s Fakultou komunikačných technológií Univerzity Pompeu Fabra. Okrem Rady pre vysielanie a retransmisiu sa projektu zúčastňujú audiovizuálni regulátori Agencija za elektronicke medije z Chorvátska, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel z Francúzska a Entidade Reguladora para a Comunicação Social z Portugalska a dve vzdelávacie inštitúcie - Národné stredisko pre audiovizuálne médiá a komunikáciu z Grécka a Dublin West Education Center z Írska.

Prvá – hodnotiaca fáza EduMediaTestu, ktorej bude predchádzať pilotné testovanie zrozumiteľnosti dotazníka, sa sústredí na online hodnotenie mediálnych zručností medzi žiakmi a študentmi vo veku od 14 do 18 rokov. Ich úlohou bude vyplniť interaktívny dotazník so 43 otázkami. Cieľom dotazníka je otestovať ako vedia žiaci a študenti zistiť, či sú informácie spoľahlivé, zistiť skryté záujmy v zdrojoch informácií, identifikovať stereotypy a správať sa zodpovedne v oblasti dodržiavania autorských práv. Dotazník sa tiež zameria na hodnotenie schopností účastníkov vedieť sa zrozumiteľne vyjadrovať. Na zodpovedanie otázok budú žiaci a študenti analyzovať videá a fotografie a hľadať informácie na internete. Prvá fáza sa uskutoční vo februári a marci 2021.

Druhá fáza projektu sa zameria na vytvorenie interaktívnych vzdelávacích materiálov na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli identifikované na základe dotazníka z prvej fázy. Program bude umiestnený na internetovej stránke s voľným prístupom, aby ho učitelia v rámci vzdelávania žiakov a študentov v tejto oblasti mohli využívať.

EduMediaTest je jedným z piatich víťazov poslednej výzvy na získanie finančných prostriedkov od Európskej komisie v rámci programu Mediálna gramotnosť pre všetkých. V rámci tohto programu si Európska komisia kladie za cieľ bojovať proti dezinformáciám a pomôcť občanom kriticky spracovať informácie a obsah, ktoré sa k ním dostávajú prostredníctvom sociálnych sietí. Termín na predloženie interaktívneho programu  Európskej komisii je September 2021. Európska komisia ho následne sprístupní inštitúciám v členských štátoch EÚ, za účelom zlepšenia mediálneho povedomia a zručností medzi občanmi Európskej Únie.

Projekt EDUMEDIATEST je spolufinancovaný Európskou komisiou.

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková            

hovorkyňa                                                 

Rada pre vysielanie a retransmisiu  

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ