Reklama na nezdravé potraviny a nápoje – ako pred ňou ochrániť maloletých

Oznam

4. 10. 2019

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je detská obezita jedným z najzávažnejších problémov 21. storočia. Výzvou v tejto oblasti sú aj reklamy na nezdravé jedlá a nápoje (tzv. “HFSS”), ktoré boli doteraz viac-menej ponechané len na samoreguláciu. To sa ale môže zmeniť v spojitosti s ustanoveniami revidovanej Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá bude transponovaná aj do slovenského mediálneho práva. Rada pre vysielanie a retransmisiu preto organizovala v Bruseli workshop ERGA na tému “Ako môže AVMS pomôcť vyrovnať sa s reklamou na nezdravé potraviny a nápoje zameranou na maloletých.“

Ako vyplýva zo štatistiky WHO, viac ako 340 miliónov detí a adolescentov vo veku 5 - 19 rokov bolo v roku 2016 obéznych, alebo trpeli nadváhou. Tento problém sa však stále zhoršuje. Výskyt obezity a nadváhy medzi mladými ľuďmi dramaticky narástol zo 4 % v roku 1978 na viac ako 18 % v roku 2016 a prognózy sú aj naďalej negatívne. Mediálni regulátori aj napriek tomu, že nemôžu byť hlavní aktéri v riešení tohto celosvetového problému na podujatí spoločne diskutovali, ako sa zapojiť a prispieť k zlepšeniu situácie.

Ochrana maloletých je oblasť, ktorá je pre Radu pre vysielanie a retransmisiu jednou z dlhodobých priorít. Preto tento ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) workshop, ktorý Rada organizovala, je v poradí už tretím zo série podujatí zameraných na ochranu detí v audiovizuálnom mediálnom prostredí. V roku 2017 sa konal workshop na tému “Súčasné a budúce opatrenia” a v roku 2018 na tému “Efektivita overovania veku a mediálna gramotnosť.” Téma reklamy na nezdravé potraviny a nápoje sa opäť dostala do popredia predovšetkým kvôli novej Smernici o AVMS, ktorá posilnila právnu úpravu v tejto oblasti.

Workshop vrátane jedného panelu moderoval riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, ktorý je v súčasnosti aj predsedom ERGA, a bol rozdelený do troch častí. V prvej časti sa prezentoval súčasný stav výskumu a existujúcich politík na Európskej úrovni k danej téme, s cieľom poskytnúť kontext zúčastneným regulačným orgánom, predovšetkým tým, ktoré majú v tejto oblasti menej skúseností. Experti z Európskej Komisie a WHO v tomto kontexte prezentovali všeobecné informácie, ktoré zahrňovali štatistiky poukazujúce na rozsah problému. V druhej časti podujatia, spolu s prezentovaným komplexným prehľadom existujúcich stratégií štátov z EÚ aj mimo EÚ, niektoré z najaktívnejších regulačných orgánov poskytli svoje podrobné národné štúdie.

Posledná časť workshopu sa zamerala na jednu z najaktuálnejších tém v mediálnej oblasti, ktorú priniesla revidovaná Smernicu o AVMS - a to rozšírenie pôsobnosti regulácie na platformy pre zdieľanie videí (napr. YouTube a Facebook). Rozšírenie zahŕňa aj ustanovenia o komerčnej komunikácii (vrátane ustanovení týkajúcich sa nezdravých jedál a nápojov). Ide o jednu z najväčších výziev pre mediálnych regulátorov, keďže ide o rozšírenie ich pôsobnosti nad rámec tradičného televízneho a audiovizuálneho mediálneho sektora, ktorý bol v minulosti predmetom mnohých regulačných opatrení. Výsledkom a príspevkom do ďalšej diskusie bude pripravovaná správa o činnosti z tohto podujatia, ktorá bude následne publikovaná. Cieľom vypracovania správy je poskytnutie pomoci regulačným orgánom pri budovaní stratégií v tejto oblasti.

 

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy