Regulačné orgány v dobe nadbytku informácií

Oznam

11. 11. 2019

Dňa 11. 11. 2019 sa na pôde Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii (Taliansko) konal prvý seminár pre predstaviteľov regulačných orgánov EÚ s názvom Strategické nástroje pre mediálnych regulátorov v dobe nadbytku, konvergencie a dezinformácií (Strategic Tools for Media Regulators in an Age of Abundance, Convergence and Disinformation). Koordinátorom podujatia bola Madeleine de Cock Buning, profesorka Školy nadnárodnej správy EUI, a cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom informácie o tých, na budúcnosť orientovaných stratégiách, ktoré by mohli ponúknuť efektívne metódy riešenia výziev digitálnej doby. Javy ako dezinformácie, názorové bubliny a tzv. „deepfake“ videá sa skúmali v kontexte nástrojov regulačných mechanizmov.

Úvodné slovo mali  prof. Madeleine de Cock Buning a riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, ktorý je aktuálne aj predseda ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services). Zdôraznili, že výzvou súčasnosti je nielen nadbytok informácií, ale aj s tým spojené otázky ich konzistentnosti a hodnovernosti.

Ľuboš Kukliš informoval účastníkov aj o procesoch spojených s implementáciou Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, a upriamil pozornosť prítomných najmä na požiadavku transparentnosti a ochrany práv používateľov.

Pokračovanie malo interaktívny charakter. Po prednáške Robberta Bartha (nezávislého experta  z Holandska) o špecifikách prístupu, ktorý je založený na hodnotení rizík (predovšetkým v otázkach nelegálnych a škodlivých obsahov a ich vzájomných presahov), nasledovala riadená diskusia a vytvorili sa pracovné skupiny ad hoc. Ich úlohou bolo nájsť možnosti spoločných riešení na základe vzájomne zdieľanej skúsenosti a výmeny informácií. Hľadanie riešení  v rámci skupín ad hoc bolo inšpiratívne,  viedlo k vzájomnému poznaniu priorít ako základu nadnárodnej spolupráce regulačných orgánov.

Prioritizácia rizík, transparentnosť, prístup k údajom, oddelenie  tzv. šumov od správ, asymetria informácií medzi používateľmi a platformami ako novej formy verejného priestoru, spolupráca predstaviteľov vedy a výskumu s tvorcami politík boli témy, ktoré utvárali rámec stretnutia.  Záverečné slovo mali prof. de Cock Buning, ktorá upozornila na fenomén názorovej bubliny ako prostriedku a priestoru šírenia dezinformácií, a Francesco Sciacchitano (AGCOM), ktorý zdôrazňoval potrebu multidimenzionálneho/viacrozmerného prístupu pri hodnotení  pravdivosti informácií.

Radu pre vysielanie a retransmisiu na podujatí zastupovali členka Rady, Anikó Dušíková, a riaditeľ Kancelárie Rady, Ľuboš Kukliš.

 

<< Zpět na oznamy