Rada pre vysielanie a retransmisiu rozširuje svoje aktivity v oblasti boja proti dezinformáciám

Tlačová správa

15. 2. 2022

Hoci súčasná slovenská legislatíva dáva Rade pre vysielanie a retransmisiu len malé možnosti reálne bojovať proti šíreniu dezinformácií, pracovníci kancelárie Rady sa dlhodobo systematicky problematike venujú v medzinárodnom kontexte. „Vyplýva to jednak z našej pozície v nadnárodných združeniach, v ktorých aktívne pôsobíme, zároveň ide o zber cenných skúseností a znalostí nevyhnutných pre výkon zamýšľaných nových kompetencií Rady, ktoré jej zveruje vládny návrh zákona o mediálnych službách“, objasňuje Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady.

Problematika hľadania efektívnych nástrojov, vďaka ktorým by spoločnosť dokázala lepšie odolávať negatívnym účinkom šírenia dezinformácií, má značne interdisciplinárny charakter. Aj preto je jednou z takýchto aktivít nadviazanie úzkej spolupráce združenia európskych regulátorov EPRA, ktorej Ľ. Kukliš aktuálne predsedá, s katedrou komunikácie Viedenskej univerzity. Cieľom partnerstva s jej inštitútom CPC (Comms Policy Collaborative) je výmena poznatkov medzi akademickým výskumom a regulátorskou praxou s dôrazom na ich efektívnejšie využitie pri tvorbe budúcich politík a zmysluplné nastavovania procesov súvisiacich s médiami. Výskumníci budú spolupracovať s EPRA ako celkom, ale aj s jednotlivými regulátormi združenia samostatne, a to nielen v otázkach týkajúcich sa bezprostredne boja proti dezinformáciám, ale napríklad aj posilňovania mediálnej gramotnosti a digitálnych zručností. „Toto partnerstvo má potenciál napomáhať národným regulátorom na ich ceste k moderným inštitúciám pripraveným čeliť výzvam digitálnej regulácie. Veríme, že bude obojstranne prínosné a po vhodnej aplikácii výstupov vzájomnej spolupráce z neho bude profitovať aj širšia verejnosť“, zhodnotil očakávania Stanislav Matějka, koordinátor Rady pre európske záležitosti.

Na podobnom princípe prepojenia viacerých významných inštitúcií, ich aktivít a výstupov je postavený aj projekt Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO), v ktorom zástupca Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľ. Kukliš figuruje ako člen expertného poradného výboru. K boju proti šíreniu dezinformácií a falošných správ bude medzinárodné observatórium, ktoré svoju riadnu činnosť spustilo minulý týždeň, prispievať ich vyhľadávaním, pomenovaním aj tzv. fact-checkingom, teda overovaním obsiahnutých informácií. Projekt prepájajúci českých, poľských a slovenských výskumníkov z rôznych oblastí, ale aj subjekty z novinárskeho, vládneho a mimovládneho prostredia koordinuje Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity a je spolufinancovaný Európskou komisiou.

Ako poradný orgán Európskej komisie pracuje ERGA, v ktorej sa na boj proti dezinformáciám a posilňovanie demokracie v digitálnom priestore zameriava samostatná pracovná skupina pod vedením Ľ. Kukliša. So zreteľom na revidovaný Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií sa v týchto dňoch ERGA zhosťuje analýzy mediálneho prostredia zameranej na prípadné dezinformačné naratívy zo strany zahraničných aktérov a možnú manipuláciu s informáciami v kontexte aktuálnej situácie na ukrajinských hraniciach. „ERGA ako združenie regulátorov audiovizuálneho obsahu vytvára vzhľadom na ich skúsenosti s monitorovaním a vyhodnocovaním mediálnych obsahov ideálnu platformou na výmenu poznatkov o výskyte tematicky relevantných správ, ale aj na zdieľanie postupov využívaných národnými regulátormi pre zamedzenie šírenia nezákonného obsahu či na koordináciu prípadného spoločného postupu s cieľom ochrany demokracie a európskych hodnôt,“ zhodnotila význam a potenciál spolupráce Andrea Cocherová, podpredsedníčka Rady.

Nielen o úsilí v boji proti dezinformáciám, ale aj všeobecne o aktivitách EÚ v oblasti ochrany slobody médií a mediálnej plurality diskutoval Ľ. Kukliš uplynulý týždeň aj s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou, s ktorou je plánovaná aj ďalšia spolupráca.


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ