Rada pre vysielanie a retransmisiu potvrdila svoju silnú pozíciu v oblasti boja proti dezinformáciám na európskej úrovni

Tlačová správa

6. 12. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorej majú podľa návrhu zákona o mediálnych službách od budúceho roka pribudnúť kompetencie v oblasti monitorovania obsahu zverejneného na internete, bude aj v roku 2022 viesť pracovnú skupinu ERGA zameranú na boj proti dezinformáciám a posilňovanie demokracie v digitálnom prostredí. Do vedenia ju hlasovaním zvolili európski regulátori audiovizálneho obsahu združení v organizácii ERGA na jej plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 2. decembra.

Prácu európskych regulátorov v ERGA vedie slovenská Rada už niekoľko rokov. „Vážime si, že nám naši partneri vyjadrili opätovným zvolením dôveru a ocenili význam a prínos našej práce“, zhodnotil Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorý prácu skupiny osobne vedie. Z výsledkov aktivít pracovnej skupiny zarezonoval najmä monitoring efektivity Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií - v roku 2019 v kontexte volieb do Európskeho parlamentu a v roku 2021 v kontexte ochorenia COVID-19. Výsledkom podrobnej analytickej činnosti je súbor desiatich konkrétnych odporúčaní signatárom Kódexu na zvýšenie efektivity jeho revidovanej podoby, na ktorej príprave sa pracuje. Odporúčania boli veľmi pozitívne prijaté a kladne hodnotené odbornou verejnosťou aj Európskou komisiou.

 

Pracovná skupina ERGA pod vedením Rady pripravila aj viacero odborných správ a odporúčaní pre účinnejší postup proti šíreniu dezinformácií v digitálnom prostredí, podieľala sa tiež na pripomienkovaní legislatívnych návrhov Európskej komisie, vrátane návrhu nariadenia o transparentnosti politickej reklamy. Spolupráca s Komisiou pri príprave na implementáciu tohto nariadenia je jednou z úloh pracovnej skupiny na budúci rok. Ďalšou významnou plánovanou aktivitou na rok 2022 je vytvorenie funkčného monitorovacieho mechanizmu spomínaného posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, a to v spolupráci s Európskym observatóriom pre digitálne média (EDMO) a s Európskou komisiou.

 

„Považujeme za veľmi prínosné, že práve v čase, keď má Rada pre vysielanie a retransmisiu rozšíriť svoju pôsobnosť v oblasti publikovania nelegálneho a škodlivého obsahu na internete, kyberšikany a ďalších súvisiacich tém, ostávame vo vedení pracovnej skupiny, ktorá má na celoeurópskej úrovni s agendou dlhoročné skúsenosti, a máme tak možnosť veľmi aktívne sa podieľať na vývoji problematiky,“ uzavrel
Ľ. Kukliš značný význam pôsobenia Rady v platforme. Tá môže byť nápomocná nielen výmenou znalostí o implementácii zákonnej úpravy regulovania obsahu na internete, ale napríklad aj pri analytickej a výskumnej činnosti, ktorej sa má Rada v budúcnosti tiež v zásadnej miere venovať.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ