ERGA sa zapojila do verejnej konzultácie k Akčnému plánu európskej demokracie

Tlačová správa

18. 9. 2020

Akčným plánom európskej demokracie chce Európska komisia zabezpečiť, aby občania Európskej únie mohli participovať na demokratickom systéme prostredníctvom informovaného rozhodovania, bez akýchkoľvek nezákonných zásahov a manipulácií. Skupina európskych regulátorov ERGA využila príležitosť a zapojila sa do verejnej diskusie, pričom vychádzala z jedinečných odborných znalostí a skúseností mediálnych regulátorov v oblasti regulácie obsahu.

Vo svojom príspevku ERGA poukazuje na dôležitosť jednotnej definície a výkladu pojmu dezinformácie a na potrebu existencie nástrojov zabraňujúcich manipulácii v online prostredí. ERGA tiež vyzýva k posilneniu spolupráce medzi mediálnymi regulátormi na európskej úrovni, aby bol zabezpečený vysoký štandard ochrany vo všetkých krajinách EÚ.

Na základe práce v oblasti monitorovania efektivity boja proti dezinformáciám ERGA odporúča transparentnosť kritérií tzv. microtargeting-u, či cielenej politickej reklamy, špeciálne v kontexte volieb. Pre mediálnych regulátorov je transparentnosť základným pilierom prístupu k novým pravidlám pre online politickú reklamu a pre boj proti dezinformáciám v online prostredí všeobecne. Členovia ERGA tiež vyzývajú k transparentnosti v oblasti fungovania algoritmov v systéme odporúčaného obsahu.

ERGA ďalej podčiarkuje potrebu prístupu k dátam, ktorými disponujú jednotlivé platformy, na účely výskumu, s dôrazom na dodržiavanie ochrany súkromia užívateľov. Je dôležité lepšie porozumieť manipulatívnemu potenciálu online reklamy, aby tak bola zaručená integrita demokratických procesov v online prostredí.

ERGA ďalej navrhuje posilniť rolu a kooperáciu mediálnych regulátorov v rámci EÚ v dohliadaní nad dodržiavaním pravidiel v online mediálnom obsahu, a to predovšetkým v riešení cezhraničných  problémov. ERGA tiež zdôrazňuje pretrvávajúci význam zásady krajiny pôvodu, ako základu regulácie online obsahu v EÚ.

Podľa predsedu ERGA, Tobiasa Schmida, s iniciatívou akou je Akčný plán európskej demokracie a legislatívou o digitálnych službách má Európa jedinečnú šancu dať internetu európsky
charakter – založený na demokracii a práve. To čo spoločnosť potrebuje sú prostriedky na prevenciu, nielen na následné reagovanie, na problémy ako sú nenávistné prejavy a dezinformácie, ktoré ale zároveň ochraňujú slobodu slova.

Podľa Ľuboša Kukliša, člena rady ERGA, predsedu podskupiny ERGA pre dezinformácie a zároveň riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, nárast digitálnych platforiem a veľký záujem o ich využívanie priniesol veľa nových výziev, ale úloha regulácie zostáva rovnaká – mať k dispozícii prostriedky na zabezpečenie ochrany základných hodnôt ako sú sloboda médií a pluralita, aby tieto boli chránené aj za nových podmienok. A práve túto skutočnosť podľa Kukliša reflektuje aj ERGA príspevok do diskusie k Akčnému plánu európskej demokracie.

Okrem príspevku k Akčnému plánu európskej demokracie ERGA tiež v tomto roku prijala a zverejnila svoj prvý príspevok do diskusie k ohlásenej novej legislatíve o digitálnych službách.

ERGA tlačová správa je dostupná TU.


Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ