Druhý workshop so spoločnosťou Facebook a bilaterálne stretnutie – príprava na blížiace sa parlamentné voľby

Oznam

6. 2. 2020

Zostávajú už len tri týždne do parlamentných volieb a preto Rada pre vysielanie a retransmisiu organizovala sériu workshopov so zástupcami najväčších platforiem, zahrňujúc aj jednu z najväčších sociálnych sietí – Facebook, a so zástupcami ostatných relevatných slovenských inštitúcií, s cieľom zlepšiť pripravenosť na voľby. Na workshope sa diskutovalo o rôznych opatreniach, ktoré na Slovensku Facebook implementuje v tomto dôležitom období a to okrem iného aj v oblasti zabráneniu šírenia dezinformácií. Po workshope nasledovalo bilaterálne rokovanie medzi spoločnosťou Facebook a zástupcami Rady, ktorí diskutovali o ďalšej spolupráci nielen na národnej úrovni, ale vzhľadom na kľúčovú pozíciu Rady medzi európskou sieťou regulátorov - ERGA aj na medzinárodnej úrovni.

Workshop bol pokračovaním dialógu so zástupcami spoločnosti Facebook o spôsobe jej fungovania a o možnostiach prehĺbenia spolupráce v oblastiach, ktoré sú dôležité nepretržite, nielen v období blížiacich sa volieb do NR SR. V centre diskusie preto boli pravidlá a nástroje, ktoré Facebook aplikuje pri boji proti dezinformáciám a tiež aktuálny stav implementovaných alebo plánovaných opatrení v období volieb alebo počas volieb. O týchto nástrojoch preto spoločne v Bratislave diskutovali zástupcovia platformy Facebook z celej Európy, ktorí sú zodpovední za rôzne oblasti týkajúce sa volieb. Pani Gabriella Cseh je riaditeľkou verejnej politiky pre strednú a východnú Európu a pani Jessica Zucker, produktová manažérka s odbornými znalosťami v oblasti dezinformácií, kybernetickej bezpečnosti a integrity volieb, ktorá sa podieľa na procese aktualizácie vnútorných politík týkajúcich sa obsahu na Facebooku, a viac ako dvadsiati zástupcovia slovenských inštitúcií, a to Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva kultúry SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Rada pre vysielanie a retransmisiu bola zastúpená  členkou Rady, PhDr. Anikó Dušíkovou, CSc., riaditeľom Kancelárie Rady, JUDr. Ľubošom Kuklišom, PhD. a zamestnancami Kancelárie Rady, ktorí podujatie organizovali.

Na následnom  bilaterálnom stretnutí medzi zástupcami Rady a zástupcami spoločnosti Facebook bola témou diskusie predovšetkým ďalšia spolupráca. Čo sa týka národnej úrovne, zástupcovia diskutovali o monitorovacích aktivitách Rady na globálnych platformách ako Facebook a ako by sa monitorovanie mohlo v budúcnosti zjednodušiť, napríklad poskytovaním údajov alebo nástrojov. Ďalej sa diskusia zamerala na Kódex postupov na boj proti dezinformáciám, ktorý Facebook podpísal a tým sa zaviazal dodržiavať ho. Rada je zapojená do monitorovania jeho dodržiavania z pozície predsedníctva  v skupine pre monitorovacie aktivity v tejto oblasti v celej EÚ v rámci ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

Workshop aj následné bilaterálne rokovanie sú súčasťou dlhotrvajúceho cieľu Rady, ktorým je prehĺbiť kooperáciu medzi verejnými slovenskými inštitúciami so spoločnosťou Facebook, ako silným hráčom vo volebnom procese, hlavne z dôvodu online politickej reklamy. Podobné podujatie Rada organizovala s Google v decembri minulého roka. Tieto podujatia organizované Radou pre vysielanie a retransmisiu sú súčasťou prirodzeného rozšírenia jej medzinárodnej spolupráce, pričom ďalšie podujatia sú plánované na prvý polrok 2020 a taktiež sa búdu týkať rovnakých problémov. Keďže Rada má silné medzinárodné postavenie, cieľom je využiť túto pozíciu, využiť získané kontakty a skúsenosti a priniesť ich na Slovensko, čím  napomáha diskusiám o dôležitých a progresívnych témach dnešného Slovenska aj na domácej pôde, nielen v zahraničí.  Rada začala na svojich cieľoch pracovať už počas minuloročného predsedníctva riaditeľa Kancelárie Rady, Ľuboša Kukliša, ako predsedu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services). Riaditeľ Kancelárie Rady je v súčasnosti členom rady ERGA, kde je zodpovedný za vonkajšie vzťahy.

<< Zpět na oznamy