Boj proti dezinformáciám online: pohľad na voľby do EP

Oznam

25. 7. 2019

Výsledky boja proti dezinformáciám online počas posledných volieb do Európskeho parlamentu, boli v centre pozornosti na workshope v Ríme, ktorý organizoval taliansky regulačný orgán AGCOM.

Platformy Facebook, Twitter, Google a Mozilla v roku 2018 podpísali Kódex postupov na boj proti dezinformáciám online. ERGA v súlade s Akčným plánomEurópskej komisie na boj proti dezinformáciám počas volieb do EP spolu so šestnástimi národnými regulačnými orgánmi (vrátane Slovenska), na žiadosť Európskej Komisie vykonávala monitorovaciu činnosť, zameranú na dezinformácie na platformách Facebook, Google a Twitter.

Cieľom podujatia bolo preto zhodnotiť výsledky monitorovacej činnosti a čerpať z nich aj do budúcna. Na workshope sa téma diskutovala z troch perspektív: prezentoval sa jedinečn ýtalianský model boja proti dezinformáciám online, ďalej pohľad zo strany akademikov, ktorí tento fenomén a boj proti nemu podrobne skúmali a v neposlednom rade pohľad zo strany najväčších platforiem, akými sú Facebook a Google. Táto monitorovacia činnosť bola v Európeprvá svojho druhu a na základe jej výsledkov ERGA na svojom plenárnom zasadnutí v Bratislave prijala Vyhlásenie k dezinformáciím a Monitorovaciu správu.

Riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, ktorý je aktuálne predsedom ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), na podujatí debatoval a zároveň aj moderoval panel “Pohľad zo strany online platforiem, ktoré podpísali Kódexpostupov” (“The views from the online platforms which signed the Code of Practice”). Dialóg s platformami je veľmi dôležitý, keďže ich práca počas posledných mesiacov, hlavne počas už spomenutých volieb, bude teraz posudzovaná v rámci celkového hodnotenia efektívnosti Kódexu postupov. ERGA bude do tejto činnosti takisto naďalej aktívne zapojená, predovšetkým pri informovaní činnostiEurópskej komisie. Na konci tohto procesu z dlhodobého hľadiska môže byť vytvorený aj legislatívny návrh, obsahom ktorého bude vyt vorenie koregulačného systému, možno podobnému ako je navrhnutý aj v nedávno revidovanej Smernici o audiovizuálnych mediálnych službách.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy