Bilaterálne rokovania k budúcnosti regulácie v Írsku

Oznam

20. 5. 2019

Írsko je z regulačného pohľadu v digitálnej oblasti jednou z najdôležitejších krajín v EÚ. Cieľom bilaterálnych rokovaní v Dubline preto bolo posilniť spoluprácu s írskym regulátorom BAI, spoločnosťou Facebook a taktiež s vedúcou národnou sieťou v oblasti mediálnej gramotnosti vrámci EÚ.

Dňa 20. mája sa stretnutia, na ktorých sa zúčastnil riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľ. Kukliš ako predseda ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), zameriavali na regulačnú oblasť. Na úvod sa konalo stretnutie v oblasti mediálnej gramotnosti v Írsku (Media Literacy Ireland), ktorej aktivity (napr. Be Media Smart kampaň) a koordinácia všetkých kľúčových hráčov v Írsku (vrátane najväčších technologických platforiem) v tejto oblasti, sú často vzorom pre ďalšie krajiny v EÚ. Táto sieť by pritom mohla byť v budúcnosti inšpiráciou národnej siete pri posilňovaní podobných aktivít aj v rámci SR.

Popoludní sa následne uskutočnilo stretnutie s najvyššími zástupcami írskeho audiovizuálneho regulátora BAI („Broadcasting Authority of Ireland“). Práve tento regulátor by v blízkej budúcnosti mohol mať najdôležitejšie postavenie vrámci EÚ v súvislosti s reguláciou platforiem pre zdieľanie videí v nadväznosti na revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD). Dôvodom je fakt, že niektoré z najväčších spoločností v tejto oblasti, ako napr. Google alebo Facebook, majú v súčasnosti sídlo práve v Írsku. Stretnutie bolo preto dôležité pre rozvíjanie ďalších bilaterálnych vzťahov, resp. aj ako fórum pre diskusiu o ďalšej spolupráci  v rámci ERGA.

Dňa 21. mája sa následne uskutočnilo viacero stretnutí so spoločnosťou Facebook, ktorá má sídlo v Dubline. Facebook, ako najväčšia sociálna sieť na svete, je pritom najdôležitejšou platformou tohto druhu aj na slovenskom trhu. Zároveň v nadväznosti na vyššie spomínanú AVMSD a jej pripravovanú transpozíciu v SR sa diskutuje o spôsobe regulácie platforiem pre zdieľanie videí, pod ktorú by mala spadať aj spoločnosť Facebook. Stretnutia preto boli príležitosťou ako viesť dialóg a posilniť spoluprácu stýmto kľúčovým aktérom. Okrem bilaterálnych stretnutí so zástupcami tejto spoločnosti na rôznych úrovniach bolo hlavným bodom rokovanie internej skupiny vrámci spoločnosti tzv. “Product Policy Forum“. V rámci tejto skupiny sa stretávajú a diskutujú tímy a experti tejto platformy o jej politike pri moderovaní obsahu (napr. ktoré potenciálne nevhodné príspevky užívateľov odstraňovať alebo ponechať, so zásadnými dopadmi na všetkých svojich používateľov). Stretnutie tak bolo príležitosťou ako získať cenné poznatky z fungovania tejto spoločnosti ako takej a jej sebaregulačného mechanizmu, ktorý bude dôležitý aj z pohľadu navrhovaného ko-regulačného systému vrámci AVMSD.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy