Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní sťažností

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov))

Pri podávaní sťažností spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb") Rada pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO: 30 844 151 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Účelom spracovávania osobných údajov pri podávaní sťažností a podnetov je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb uvedených v sťažnostiach a podnetoch doručených prevádzkovateľovi a osobných údajov súvisiacich s vybavením sťažnosti alebo podnetu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii) a splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 10 rokov vo forme sťažností, ako aj sťažností a podnetov odstúpených na konanie iným subjektom.

Dotknutá osoba pri podávaní sťažnosti je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov prevádzkovateľ môže, ale nebude povinný podanie vybaviť.

Podrobnejšie v časti informačná povinnosť

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03. Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.