Vyhlásenie výberového konania na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

Aktuality

26. 3. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konanie o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“).

Základné podmienky konania:

1.       lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 23. 4. 2021 do 14:00 hod.

2.       miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava

3.       dátum verejného vypočutia v konaní: dňa 1. 6. 2021

 

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KOORDINOVAL

KON [W]

Poznámky

Nitra

105,9

200

 

<< Ďalšie aktuality