Stanovisko k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky vo vysielaní 2020

Aktuality

12. 12. 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo dňa 4. 11. 2019, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „voľby do NR SR“) a určil deň ich konania na sobotu 29. 2. 2020.

V zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. sa voľby budú konať v určený deň, t. j. 29. 2. 2020 v čase od 7:00 do 22:00 hod. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže starosta určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) poskytuje nasledovný výklad právneho rámca pre oblasť vysielania vo vzťahu k programovým zložkám, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany, resp. koalície v období od 8. 2. 2020 do 29. 2. 2020.

* * *

Do pôsobnosti Rady v oblasti výkonu štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“) patrí okrem iného aj dohliadať na dodržiavanie povinností podľa zákona o vysielaní a retransmisii a podľa osobitných predpisov.

Z odkazu pod čiarou č. 7 k vyššie citovanému ustanoveniu zákona o vysielaní a retransmisii je zrejmé, že ide o odkaz na tzv. volebné zákony. Všetky zákony, ku ktorým tento legislatívny odkaz pôvodne smeroval, však boli k 1. 7. 2015 zrušené. Namiesto nich vstúpil dňa 26. 6. 2014 do platnosti zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), pričom väčšina jeho ustanovení, vrátane ustanovení týkajúcich sa vysielania, nadobudla účinnosť dňa 1. 7. 2015.

Zákon o volebnej kampani vo svojom ustanovení § 12 ods. 7 určuje kompetenciu Rady dohliadať na dodržiavanie jeho ustanovení v časti, v ktorej obsahuje osobitnú úpravu vo vzťahu k zákonu o vysielaní a retransmisii. Z toho vyplýva, že administratívnoprávnu zodpovednosť za porušenie niektorého z ustanovení zákona o volebnej kampani upravujúcich vysielanie počas volebnej kampane, vyvodzuje Rada.

* * *

Do pôsobnosti Rady v oblasti výkonu štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona o vysielaní a retransmisii patrí „dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona (zákon č. 308/2000 Z. z.) a podľa osobitných predpisov“.

Podľa § 32 ods. 9 zákona o vysielaní a retransmisii: „Vysielanie politickej reklamy a reklamy propagujúcej náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“

Podľa § 32 ods. 10 zákona o vysielaní a retransmisii: „Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na

a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani,

b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.“

Podľa § 32 ods. 11 zákona o vysielaní a retransmisii: „Ustanovenie odseku 9 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.“

V zmysle § 16 ods. 2 písm. c) zákona o vysielaní a retransmisii sú vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní zabezpečiť, aby „programy a ostatné zložky programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vysielané a poskytované v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi.“

Z § 12 ods. 6 zákona o volebnej kampani vyplýva, že právna úprava vysielania počas volebnej kampane sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.

Na poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie počas volebnej kampane sa vzťahuje výlučne § 14 ods. 1 zákona o volebnej kampani, ktorý upravuje zverejňovanie informácií o kandidujúcich politických stranách a kandidujúcich koalíciách politických strán počas volebného moratória.

Z § 17 zákona o volebnej kampani vyplýva, že v stanovenom období je zakázané zverejňovanie (teda akékoľvek sprístupnenie verejnosti) výsledkov volebných prieskumov, a to ako v rozhlasovom a televíznom vysielaní, tak aj vo vysielaní prostredníctvom internetu a v rámci poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

 

Volebná kampaň

Zákon o volebnej kampani v ustanovení § 2 ods. 1 definuje pojem volebná kampaň ako akúkoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán[1], smerujúcu k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu, za ktorú sa obvykle platí úhrada. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech týchto subjektov.

Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani sa volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb. Časom konania volebnej kampane je teda obdobie od 5. 11. 2019 do 26. 2. 2020 vrátane.

Podľa § 2 ods. 3 zákona o volebnej kampani sa činnosť iných subjektov ako politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

 

Volebné moratórium

Zákon o volebnej kampani ustanovuje pre voľby do NR SR tzv. volebné moratórium. Volebnú kampaň je zakázané viesť 48 hodín predo dňom konania volieb (§ 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani). Volebnú kampaň je teda zakázané viesť odo dňa 27. 2. 2020 (od 0:00 hod.).

Podľa § 14 zákona o volebnej kampani je v rozhlasovom vysielaní, televíznom vysielaní a v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zakázané 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, t. j. v období od 27. 2. 2020 (od 7:00 hod.) do 29. 2. 2020 (do 22:00 hod.) zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách a kandidujúcich koalíciách politických strán v ich prospech alebo neprospech.

 

Podľa ustanovenia § 17 zákona o volebnej kampani je 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, t. j. v období od 15. 2. 2020 (od 0:00 hod.) do 29. 2. 2020 (do 22:00 hod.), zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov je teda 14. 2. 2020 (do 23:59:59 hod.).

 

Politická reklama

Podľa § 32 ods. 9 zákona o vysielaní a retransmisii je vysielanie politickej reklamy zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je v tomto prípade zákon o volebnej kampani, ktorý v ustanovení § 12 ods. 1 výslovne ustanovuje začiatok vysielania politickej reklamy na 21. deň predo dňom konania volieb do NR SR a jeho koniec na 48 hodín pred dňom konania volieb.

Z uvedeného vyplýva, že stanoveným obdobím vysielania politickej reklamy pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 hod., je obdobie od 8. 2. 2020 (od 0:00 hod.) do 26. 2. 2020 (do 23:59 hod.).

Pojem politická reklama je definovaný v § 32 ods. 10 zákona o vysielaní a retransmisii.:

„Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na

a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani,

b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.“

Politickou reklamou môže byť akýkoľvek vysielaný komunikát, ktorý naplní túto definíciu.

Pri posudzovaní politickej reklamy teda nebude rozhodujúca forma vysielaných komunikátov, ale ich obsah.[2] Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán (§ 12 ods. 2 zákona o volebnej kampani).

Vysielatelia musia zabezpečiť, aby vysielanie politickej reklamy bolo na jeho začiatku a na konci zreteľne označené a oddelené od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie (§ 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani).

S vyhradením vysielacieho času na politickú reklamu súvisia aj náklady na politickú reklamu, ktoré uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Vysielatelia sú podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona o volebnej kampani povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.

V prípade, ak je politická reklama vysielaná v inom ako štátnom jazyku, musí byť odvysielaná v súlade s § 5 zákona č. 270/1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (ďalej len „RTVS“)

Na základe ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o volebnej kampani je RTVS povinná vyhradiť vysielací čas na politickú reklamu pred voľbami do NR SR.

RTVS je povinná vyhradiť na politickú reklamu vysielací čas v rozsahu najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán v televíznom vysielaní a najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán v rozhlasovom vysielaní, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Tento rozsah sa vzťahuje na všetky rozhlasové programové služby resp. televízne programové služby jedného vysielateľa spoločne.

RTVS tak nemôže odmietnuť vyhradiť čas na odvysielanie politickej reklamy kandidujúceho subjektu, ak tento čas neprekračuje 30 minút. Pokiaľ by však čas na vysielanie politickej reklamy podľa uplatnených nárokov kandidujúcich subjektov mal prekročiť spolu desať hodín, je RTVS povinná rozdeliť vyhradený čas na vysielanie politickej reklamy medzi jednotlivé kandidujúce subjekty pomerne, podľa uplatnených nárokov. Ak kandidujúci subjekt prejaví záujem iba o časť času, na ktorý má podľa zákona nárok, zvyšný čas môže vysielateľ prerozdeliť medzi kandidujúce subjekty, ktoré oň prejavili záujem, pričom 30-minútový zákonný limit musí ostať zachovaný.

Nárok na vysielací čas sa musí podľa § 10 ods. 1 zákona o volebnej kampani uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká. Z uvedeného vyplýva, že na vyhradenie času na vysielanie politickej reklamy má konkrétna kandidujúca strana, resp. koalícia nárok, pričom toto právo si musí kandidujúca strana, resp. koalícia uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy (tzn. najneskôr 3. 2. 2020). RTVS musí v prípade riadneho a včasného uplatnenia tohto nároku kandidujúcemu subjektu vyhovieť.

RTVS rozdelí tento čas rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená (§ 10 ods. 4 zákona o volebnej kampani).

 

Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie (ďalej len „vysielateľ
s licenciou“)

Vysielateľovi s licenciou zákon o volebnej kampani neukladá povinnosť vyhradiť vysielací čas na politickú reklamu pred voľbami do NR SR.

Vysielateľ s licenciou teda môže na politickú reklamu pred voľbami do NR SR vyhradiť vysielací čas, pričom zákon obmedzuje len rozsah vyčleneného vysielacieho času. Vysielateľ s licenciou môže na vysielanie politickej reklamy vyhradiť vysielací čas v rozsahu najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času (§ 10 ods. 3 zákona o volebnej kampani). Tento rozsah sa vzťahuje na všetky programové služby spoločne.

V zmysle vyššie uvedeného vysielateľ s licenciou nemusí vyhradiť čas na odvysielanie politickej reklamy vôbec a na vyhradenie času na odvysielanie politickej reklamy neexistuje pre kandidujúce subjekty zákonné právo. Ak sa však vysielateľ s licenciou rozhodne vyhradiť čas na odvysielanie politickej reklamy, rozdelí tento čas rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená (§ 10 ods. 4 zákona o volebnej kampani).

Pokiaľ kandidujúce subjekty prejavia záujem o vysielací čas vyhradený vysielateľmi s licenciou na vysielanie politickej reklamy, a tento by presahoval spolu 10 hodín, sú vysielatelia s licenciou povinní rozdeliť vyhradený čas na vysielanie politickej reklamy medzi jednotlivé kandidujúce subjekty pomerne, podľa uplatnených požiadaviek, pričom 30-minútový zákonný limit musí ostať zachovaný.

 

Kampaň v. Reklama

Podľa § 12 ods. 4 zákona o volebnej kampani je zakázané vysielať politickú reklamu v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý vo vysielaní politickej reklame sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa § 36 a 37 zákona o vysielaní a retransmisii.

 

Spravodajské a publicistické programy

Za politickú reklamu sa podľa § 12 ods. 5 zákona o volebnej kampani nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou skladbou.[3]

V zmysle uvedeného sa na spravodajské a publicistické (teda aj politicko-publicistické programy) nevzťahujú žiadne obmedzenia v prípade, že sa realizujú v súlade s platnou programovou štruktúrou vysielania jednotlivých vysielateľov. Z uvedeného vyplýva, že aj počas volieb sú vysielatelia povinní dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o vysielaní a retransmisii, a teda sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické programy aj v tomto období boli vysielané v súlade s kritériami, ktoré na tento druh programu kladie zákon.

 

DISKUSNÉ PROGRAMY

Zákon o volebnej kampani pojem diskusné programy nedefinuje. Upravuje však postup pri vysielaní diskusných programov, spoločne pre Rozhlas a televíziu Slovenska a pre vysielateľov s licenciou.

Stanoveným obdobím vysielania diskusných programov pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 29. 2. 2020, je rovnaké obdobie ako pre vysielanie politickej reklamy. Toto obdobie sa začína 21. deň predo dňom konania volieb a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb. Ide teda o obdobie od 8. 2. 2020 (od 0:00 hod.) do 26. 2. 2020 (do 23:59 hod.).

Pre diskusné relácie zákon nestanovuje osobitné pravidlá pre reguláciu vysielaného obsahu. Keďže však s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o politicko-publicistické programy, bude potrebné dbať na dodržiavanie § 16 ods. 3 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii, tzn. zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť týchto programov, pričom názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

RTVS

Podľa § 10 ods. 2 zákona o volebnej kampani RTVS je povinná vyhradiť okrem času na politickú reklamu aj desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.

RTVS rozdelí tento čas rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená (§ 10 ods. 4 zákona o volebnej kampani).

Vysielateľ s licenciou

Vysielateľ s licenciou môže v období, v ktorom je v zmysle § 12 ods. 1 zákona o volebnej kampani povolené vysielať politickú reklamu (teda od 8. 2. 2020 do 26. 2. 2020 vrátane), vysielať okrem politickej reklamy aj diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada. Vysielateľ s licenciou je povinný predložiť Rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania takéhoto programu jeho projekt, ktorý musí obsahovať aj spôsob výberu účastníkov diskusií zabezpečujúci, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej skladby.

 

VOLEBNÉ PRIESKUMY a Zverejnenie údajov o objednávateľovi
a dodávateľovi

Podľa § 17 zákona o volebnej kampani je zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov zakázané 14 dní pred voľbami a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, teda v období od 15. 2. 2020 (od 0:00 hod.) do 29. 2. 2020 (do 22:00 hod.).

Okrem dňa konania volieb a obdobia 14 dní pred dňom konania volieb teda vysielatelia môžu zverejňovať výsledky volebných prieskumov. V súlade s § 16 ods. 3 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii však musia vysielatelia dbať na to, aby volebné prieskumy boli reprodukované nezaujato, pričom musia byť zverejnené všetky dostupné informácie o prieskume (t.j. parametre prieskumu ako identifikácia organizácie, ktorá prieskum vykonala, zadávateľ prieskumu, veľkosť reprezentatívnej vzorky obyvateľstva atď.) a  zverejnené musia byť výsledky preferencií všetkých politických subjektov kandidujúcich vo voľbách do NR SR, ktoré boli v prieskume zaznamenané. Prezentovanie predvolebných preferencií len vybraných politických subjektov by nebolo v súlade s právom verejnosti na všestranné a objektívne informácie, ani v súlade s povinnosťou vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby.

Zákon o volebnej kampani v § 15 ustanovuje povinnosť pre každého, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, predvolebné prieskumy a volebné prieskumy verejnej mienky obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. Pri vysielaní politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní, ktorá je kratšia ako 30 sekúnd, sa uvádza len údaj o objednávateľovi.

Zverejnené musia byť tieto údaje:

- fyzická osoba: meno, priezvisko a obec trvalého pobytu,

- právnická osoba: názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie.

Z § 2 ods. 1 a 3 zákona o volebnej kampani vyplýva, že volebnú kampaň v súvislosti s voľbami môžu viesť tieto subjekty (ten kto vedie volebnú kampaň): politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí, kandidáti a tretie strany. Volebná kampaň môže byť vedená v prospech aj neprospech týchto subjektov. Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

Spôsob, akým by mali byť údaje zverejnené v televíznom a rozhlasovom vysielaní, nie je v zákone o volebnej kampani určený. Z povahy veci vyplýva, že v rozhlasovom vysielaní budú údaje zverejnené slovom, zatiaľ čo v televíznom vysielaní môžu byť zverejnené slovom, obrazom alebo kombináciou týchto spôsobov. Ktorým z týchto spôsobov, počas akého dlhého časového úseku a v ktorom momente v rámci vysielania sa tak má stať, zákon ponecháva na toho, kto vedie volebnú kampaň. Táto povinnosť bude teda splnená, ak tieto údaje budú zverejnené aspoň jedenkrát v rámci vysielania každej politickej reklamy, každého predvolebného prieskumu a každého volebného prieskumu verejnej mienky, takým spôsobom, aby sa s nimi divák mohol oboznámiť.

Účelom tohto ustanovenia je vytvorenie možnosti pre diváka získať informáciu o tom, kto je objednávateľom a kto dodávateľom odvysielanej politickej reklamy, predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

VYSIELANIE INÉHO OBSAHU

Podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona o volebnej kampani je pre RTVS aj pre vysielateľov s licenciou vysielanie akýchkoľvek iných programov ako diskusných programov, spravodajských relácií, publicistických relácií a politickej reklamy, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas kampane zakázané.

Uvedený zákaz sa vzťahuje na všetky iné relácie, v ktorých existuje možnosť, že by akýmkoľvek spôsobom mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície.

 

VYSIELATEĽ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU A POSKYTOVATEĽ AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE

Ustanovenie § 32 ods. 11 zákona o vysielaní a retransmisii upravuje výnimku zo všeobecného zákazu vysielania politickej reklamy pre vysielanie prostredníctvom internetu.

Podľa § 2b zákona o vysielaní a retransmisii sa povinnosti vysielateľa prostredníctvom internetu podľa ustanovení tohto zákona vzťahujú na vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu. Z uvedeného je možné vyvodiť, že pre účely zákona o vysielaní a retransmisii je za vysielanie prostredníctvom internetu možné považovať iba vysielanie, ktoré je realizované výhradne prostredníctvom internetu (a teda nie „on-line“ vysielanie programovej služby, ktorá je v totožnej forme vysielaná aj iným spôsobom ako prostredníctvom internetu).

Zo znenia § 32 ods. 9 zákona o vysielaní a retransmisii vyplýva, že zákaz vysielania politickej reklamy sa rovnako nevzťahuje ani na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona o vysielaní a retransmisii sú vysielatelia (aj prostredníctvom internetu) a poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie povinní zabezpečiť, aby ich programy v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi. Zákon o volebnej kampani je osobitným predpisom, ktorý upravuje vysielanie politickej reklamy počas volebnej kampane pre voľby do NR SR v § 10 a § 12, a to výhradne vo vzťahu k RTVS a držiteľom licencie na vysielanie. Zároveň § 12 ods. 6 zákona o volebnej kampani výslovne stanovuje, že na vysielateľa (výhradne) prostredníctvom internetu sa tieto ustanovenia nevzťahujú.

Z uvedeného je zrejmé, že vysielateľ (výhradne) prostredníctvom internetu a aj poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môžu vysielať, resp. poskytovať politickú reklamu.

Možno teda uviesť, že vysielatelia (výhradne) prostredníctvom internetu a poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môžu vysielať, resp. poskytovať politickú reklamu (volebné spoty, platenú inzerciu), zverejňovať volebné plagáty, prípadne vysielať, resp. poskytovať programy so zástupcami kandidujúcich politických strán a kandidujúcich koalícií politických strán. Zároveň však aj pre tieto subjekty platí povinnosť dodržiavať volebné moratórium (§ 2 ods. 2 a § 17 zákona o volebnej kampani).

* * *

Na záver je potrebné zdôrazniť, že aj počas obdobia vysielania volebnej kampane pred voľbami do NR SR je potrebné zo strany vysielateľov dbať na plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o vysielaní a retransmisii.

 

PhDr. Marta Danielová

predsedníčka Rady

pre vysielanie a retransmisiu[1] Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona o volebnej kampani treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Treťou stranou na účely zákona o volebnej kampani nemôže byť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom, fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí.

[2] Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 8Sž 5/2012

[3] Zákon o volebnej kampani používa v tomto ustanovení inú terminológiu (služba). V súlade s ustanoveniami zákona o vysielaní a retransmisii je však zrejmé, že ide o programovú skladbu programovej služby.

<< Ďalšie aktuality