ERGA v Bratislave prijala vyhlásenie k dezinformáciám (24. 6. 2019)

Aktuality

24. 6. 2019

Ochrana demokracie pred dezinformáciami, ich šírením a  negatívnym dopadom, je jednou z aktuálnych celosvetových výziev v mediálnej oblasti. ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) je taktiež aktívne zapojená do boja proti dezinformáciám. Preto bola táto téma jednou z kľúčových, ktorej sa venovali vrcholní predstavitelia regulačných orgánov Európskej Únie na plenárnom zasadnutí ERGA, ktoré sa konalo na konci minulého týždňa v Bratislave.

Počas volieb do Európskeho parlamentu ERGA vykonávala monitorovaciu činnosť zameranú na dezinformácie na platformách Facebook, Google a Twitter v 16 krajinách EÚ, vrátane Slovenska. Diskusia na plenárnom zasadnutí sa sústredila na závery, ktoré poukázali na viaceré limitácie v prístupe platforiem počas volieb. Výsledkom monitorovania a následnej diskusie regulačných orgánov bolo prijatie vyhlásenia ERGA, ktoré poukazuje na to, že platformy dosiahli určitý pokrok, ale zároveň upozorňuje aj na pretrvávajúce nedostatky. Najväčším je nedostatočný prístup k adekvátnym a podrobným údajom potrebným na komplexné monitorovanie. Výsledky takisto ukazujú problémy súvisiace so zložitým užívateľským prístupom k archívom politickej reklamy, ktoré sa prevádzkovatelia platforiem zaviazali zriadiť, a prípady, kedy politická reklama nebola zreteľne označená. Výsledky činnosti sú zdôraznené aj v monitorovacej správe ERGA, ktorá bola takisto prijatá. Poskytuje prehľad zistení prevažne z oblasti politickej reklamy a reklamy na spoločensky významné témy, ktoré pri monitorovaní zistili národné regulačné orgány.

Predstavitelia regulačných orgánov sa na zasadnutí v Bratislave dohodli aj na reforme fungovania ERGA, ktorá má reflektovať najmä novelizáciu Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Revidovaná smernica okrem iného zásadné posilňuje pozíciu ERGA ako poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií. V tejto súvislosti bolo na plenárnom zasadnutí prijaté Vyhlásenie o účele ERGA, ktoré obsahuje a po prvýkrát definuje základné hodnoty, úlohy a princípy fungovania tohto poradného orgánu. ERGA si tiež stanovila tematické priority na najbližších päť rokov, medzi ktoré patria cezhraničná spolupráca, výmena cenných skúseností a vízia regulácie v mediálnej oblasti.

Význam ERGA nielen v oblasti boja proti dezinformáciám, ale aj v oblasti mediálnej gramotnosti a rodovej diverzity, vo svojom príhovore na plenárnom zasadnutí zdôraznila aj európska komisárka pre digitálnu spoločnosť, Mariya Gabriel. Vyzdvihla aj dôležitosť ERGA  pri poskytovaní technickej odbornej expertízy Európskej komisii  pri implementácii novej smernice.

Jedenáste plenárne zasadnutie vrcholných predstaviteľov regulačných orgánov, ktoré sa konalo minulý týždeň v Bratislave, viedol riaditeľ Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, ktorý bol v júli 2018 zvolený za predsedu ERGA.

Súvisiaca tlačová správa je dostupná TU.

Celé znenie stanoviska ERGA bude od stredy 26. 6. 2019 dostupné TU.

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Furjelová

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.furjelova@rvr.sk

<< Ďalšie aktuality