Apel na vysielateľov v súvislosti s informovaním o aktuálnom medzinárodnom dianí

Aktuality

24. 2. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu apeluje na vysielateľov, aby zachovali profesionálny prístup pri spracovávaní informácií o aktuálnej medzinárodnej situácii.

Rada pre vysielanie a retransmisiu si plne uvedomuje náročnosť objektívneho informovania o aktuálnom dianí pri zachovaní všetkých žurnalistických štandardov príspevkov a relácií v súčasnej geopolitickej situácii súvisiacej s rastúcim napätím medzi Ruskou federáciou, Ukrajinou, Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou.

Rada v tomto kontexte apeluje na vysielateľov, aby kládli náležitý dôraz na kvalitu vysielaných spravodajských a publicistických relácií a pri ich príprave zachovali najvyššie možné profesionálne štandardy. Vyzdvihuje predovšetkým nevyhnutnosť kritického prístupu k výberu zdrojov informácií a dôsledného overovania ich dôveryhodnosti. Rovnako tak vyzýva k obozretnému prístupu pri zvažovaní relevantnosti respondentov oslovených na vyjadrenie k jednotlivým témam.

Vzhľadom na veľkosť a rozmanitosť publika, ktoré rozhlasové a televízne spravodajstvo a publicistika zasahujú, považuje Rada v kontexte aktuálneho medzinárodného napätia za kľúčové striktne dbať na dodržiavanie zákonných povinností vysielateľov, najmä čo sa týka všestrannosti informácií a názorovej plurality programovej služby, zabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov a oddeľovania názorov a hodnotiacich komentárov od vysielaných informácií spravodajského charakteru.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

<< Ďalšie aktuality