Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 7. 10. 2020

Tlačová správa

7. 10. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV región spoločnosti MV Média, s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur - vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), z dôvodu odvysielania programu Babská jazda, dňa 16. 2. 2020 o cca 20:33 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom program naplnil kritériá neprístupnosti do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 10. 8. 2020 odvysielal upútavku na program Parker, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Televízia Liptov, a.s.  vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke http://www.tvliptov.sk, bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio WOW) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 25. – 28. 6. 2020 mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) začatého z dôvodu odvysielania programu Správy RTVS ( príspevok Vzniká titulná skladba k filmu Správa), dňa 1. 2. 2020, v ktorom vzniklo podozrenie z odvysielania skrytej mediálnej komerčnej komunikácii;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), začatého z dôvodu odvysielania programu Rýchlo a zbesilo 2, dňa 1. 2. 2020,  v ktorom vzniklo podozrenie z nesprávneho uplatnenia JSO;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), začatého z dôvodu odvysielania programu Štúdio TA3, dňa 4. 2. 2020, v ktorom vzniklo podozrenie z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu a z porušenia povinnosti zákazu vysielania politickej reklamy;
 • zmenila licenciu vysielateľovi IFC MEDIA, s.r.o. v časti sídlo vysielateľa, názov programovej služby (z TV MEDIA na TV RiK) a podiely programových typov;
 • zmenila licenciu vysielateľovi ANTIK Telecom s.r.o. v časti Druh licencie (z lokálnej na celoplošnú), názov programovej služby (z TV Poprad na HaHa TV), jazyk vysielania, podiely programových typov, podiel programov vo verejnom záujme a druh technického nosiča na ktorom Rade poskytne záznam;
 • zmenila licenciu vysielateľovi TV LUX s.r.o. v časti podiely programových typov;
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na možné poskytovanie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa v čase od 1. 1. 2020 do 7. 1. 2020 (Televízne káblové rozvody, s.r.o.);
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na vysielanie z dní 16. 5. 2020 a 14. 11. 2019 (TV Liptov, Televízia Liptov, a.s.);

 

 • uznala za neopodstatnené 10 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

 

- vysielanie programu Inkvizícia zo dňa 22. a 23. 7. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, hanobenie na základe viery a náboženstva, propagácia, schvaľovanie a ospravedlňovanie vojny a násilia, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 17. 7. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13. a 14. 8. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programovej služby Trnavské rádio v lokalite Piešťany (vysielanie v súlade s udelenou licenciou, Trnavská produkčná s.r.o.);

- poskytovanie retransmisie programových služieb AMC, Minimax, Spektrum, Sport 1, Sport 2, TV Paprika bez súhlasu pôvodného vysielateľa (Televízne káblové rozvody);

- vysielanie programu Hemendex zo dňa 5. 8. 2020 (ochrana maloletých - JSO, D.EXPRES, k.s., EXPRES);

- vysielanie programu 9-1-1 zo dňa 21. a 27. 7. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- poskytovanie videozáznamov Zaostrené na – mestské nájomné byty a Zaostrené na – skládka komunálneho odpadu vo Veternej Porube, zverejnených na http://www.tvliptov.sk/clanok/1708-zaostrene-na-mestske-najomne-byty a http://www.tvliptov.sk/clanok/1669-zaostrene-na-skladka-komunalneho-odpadu-vo-veternej-porube (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť, Televízia Liptov, a.s.);

- vysielanie programu Deuce Bigalow: Európsky gigolo zo dňa 17. 8. 2020, (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamy sexshop RužovýSlon.sk, zo dňa 26. 7. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 10. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ