PODANIE SŤAŽNOSTI

Postup pri podávaní a prešetrovaní sťažností

Pri vybavovaní sťažností na porušenie zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii postupuje Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa § 14a citovaného zákona.
Viac...

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní sťažností

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679)

Pri podávaní sťažností spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Rada pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO: 30 844 151 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Viac...

Online formulár na podanie sťažnosti
1.Titul, Meno a priezvisko *
2.Adresa *
3.e-mail *
4.Kontakt (telefón, fax, mobil)
5.Informácia o dni vysielania, čase vysielania a názve televízie/rádia *
deň vysielania:
čas vysielania:
názov televízie/rádia:
6.Predmet sťažnosti *

* Povinné údaje

Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje.