Postup pri podávaní a prešetrovaní sťažností podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii

Postup pri podávaní a prešetrovaní sťažností

Pri vybavovaní sťažností na porušenie zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii postupuje Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa § 14a citovaného zákona (celé znenie pozri nižšie).

Subjektom zodpovedným za vybavovanie sťažností podľa § 14a zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii adresovaných Rade pre vysielanie a retransmisiu sú príslušné odbory kancelárie Rady a to podľa zamerania ich činnosti a podľa druhu sťažnosti.

Zo sťažnosti musí byť zrejmé:

 • kto ju podáva - sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu (za adresu sa nepovažuje mailová adresa) sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide i právnickú osobu. Sťažnosť, ktorá tieto údaje neobsahuje sa považuje za anonymnú. Anonymnú sťažnosť Rada nie je povinná vybavovať.
 • voči komu sťažnosť smeruje
 • predmet sťažnosti – to zn. čím mal byť porušený zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Ak sa namieta porušenie tohto zákona odvysielaním programu alebo programovej zložky (napr.reklamy, upútavky a pod.), sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný čas odvysielania tohto programu alebo programovej zložky a názov programovej služby, t.j. názov rádia/televízie, v ktorej bol obsah odvysielaný. Ak sťažnosť tieto údaje neobsahuje, je považovaná za nepreskúmateľnú.

Sťažnosť možno podať týmito spôsobmi:

 1. prostredníctvom online formulára – umiestneného na web-stránke Rady pre vysielanie a retransmisiu
 2. e-mailom: na adresu: office@rvr.sk
 3. listom doručeným poštou na adresu:

  Rada pre vysielanie a retransmisiu
  Palisády 36
  811 06  Bratislava
 4. faxom: na číslo: +421 2 20 90 65 35

Po doručení sťažnosti bude sťažovateľ informovaný o jej zaevidovaní. S obsahom sťažnosti sa Rada oboznamuje a prerokúva ho na svojom zasadnutí najneskôr do 90 dní od doručenia sťažnosti. Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, Rada začne vo veci správne konanie. Na prebiehajúce správne konanie sa vzťahujú lehoty podľa § 64 ods.3 zákona č.308/2000 Z.z, a preto Rada vo veci rozhodne najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, kedy sa o možnom porušení povinnosti dozvedela. O prípadnom začatí správneho konania, ako aj o jeho výsledku Rada upovedomí sťažovateľa.

Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, označí Rada sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa.§ 14a
Sťažnosť

 1. Sťažnosť na porušenie tohto zákona sa podáva rade písomne, telefaxom alebo elektronickou formou.
 2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta porušenie tohto zákona odvysielaním programu alebo programovej zložky, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný čas odvysielania tohto programu alebo programovej zložky a názov programovej služby, v ktorej rámci mal byť tento zákon porušený.
 3. Doručené sťažnosti eviduje kancelária v osobitnej evidencii. Evidencia obsahuje:
  • dátum doručenia sťažnosti,
  • meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,
  • predmet sťažnosti,
  • voči komu sťažnosť smeruje,
  • výsledok prešetrenia sťažnosti.
 4. O zaevidovaní sťažnosti rada upovedomí sťažovateľa, a to spravidla rovnakou formou, akou bola sťažnosť doručená. O zaevidovaní anonymnej sťažnosti sa sťažovateľ neupovedomuje.
 5. Anonymná sťažnosť je na účely tohto zákona sťažnosť, ktorá neobsahuje meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu. Anonymnú sťažnosť rada nie je povinná vybavovať.
 6. Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje.
 7. Ak je predmet sťažnosti totožný s predmetom sťažnosti už skôr zaevidovanej, takáto neskoršia sťažnosť sa priradí k už zaevidovanej sťažnosti s totožným predmetom, o čom sa v evidencii urobí záznam. Neskoršia sťažnosť sa samostatne nevybavuje. O vybavení skôr zaevidovanej sťažnosti sa upovedomí aj sťažovateľ neskoršej sťažnosti s rovnakým predmetom.
 8. Rada sa oboznamuje s obsahom sťažnosti a prerokúva sťažnosť na svojom zasadnutí najneskôr do 90 dní od doručenia sťažnosti.
 9. Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, Rada začne vo veci správne konanie. O výsledku správneho konania rada upovedomí sťažovateľa.
 10. Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, rada označí sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa.
 11. Ak sťažnosť neobsahuje údaje podľa odseku 2 alebo je nepreskúmateľná z iných dôvodov, rada o tom upovedomí sťažovateľa.
 12. Na konanie o sťažnosti na porušenie tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o sťažnostiach, 21a)
 13. Osobné údaje získané podľa predchádzajúcich odsekov podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného zákona. 21b)

Formulár na podanie sťažnosti